Rozbudowa ulic: Świętojańskiej, Skweru Plymouth, Al. M. Piłsudskiego i Tetmajera wraz z budowa trasy rowerowej (...) - II postępowanie


OGŁOSZENIE O WYNIKU
 
 
Dotyczy:         przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na robotę budowlaną: „Rozbudowa ulic: Świętojańskiej, Skweru Plymouth, Al. M. Piłsudskiego i Tetmajera wraz z budowa trasy rowerowej łączącej istniejące ścieżki rowerowe w Al. Zwycięstwa i na Bulwarze Nadmorskim w Gdyni- II postępowanie”.
 
            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na robotę budowlaną pn: „Rozbudowa ulic: Świętojańskiej, Skweru Plymouth, Al. M. Piłsudskiego i Tetmajera wraz z budowa trasy rowerowej łączącej istniejące ścieżki rowerowe w Al. Zwycięstwa i na Bulwarze Nadmorskim w Gdyni- II postępowanie”, w wyniku czynności badania i oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona pod nr 1 przez Wykonawcę - Konsorcjum: WPRD GRAVEL Sp. z o.o.- lider, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  ELGRUNT M. Mielewczyk-Partner z ceną ryczałtową brutto: 6 695 598,23 zł.
 
Oferta najkorzystniejsza została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj. cena oferty brutto 60 %, okres udzielonej gwarancji i rękojmi 10 %, okres wykonania 18 %, doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 5 %, ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych 7 %. Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert. Oferta wybranego Wykonawcy otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 9,00 pkt.
 
Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający przedstawia nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, który złożył ofertę, a także punktację przyznaną ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
 
Oferta nr 1: cena 6 695 598,23; 6,00 pkt
okres wykonania: 34 tygodnie; 1,80 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi: 61 miesięcy; 0,70 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: 10 pkt; 0,50 pkt
ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych: 0,00 % wartości oferty; 0,00 pkt
RAZEM PUNKTÓW: 9,00 pkt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 05.01.2018
Data udostępnienia informacji: 05.01.2018
Ostatnia aktualizacja: 05.01.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.01.2018 11:37 Dodanie informacji Anna Stankiewicz