Rozbudowa Alei Zwycięstwa na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Orłowskiej poprzez budowę drogi rowerowej


 OGŁOSZENIE O WYNIKU

Dotyczy:         przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na robotę budowlaną: „Rozbudowa Alei Zwycięstwa na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Orłowskiej poprzez budowę drogi rowerowej”.
 
                  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na robotę budowlaną pn: „Rozbudowa Alei Zwycięstwa na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Orłowskiej poprzez budowę drogi rowerowej”, w wyniku czynności badania i oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona pod nr 1 przez Wykonawcę - Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. z siedzibą w Gdyni (81-061), ul. Hutnicza 35 z ceną ryczałtową brutto:       7 337 797,51 zł.
 
Oferta najkorzystniejsza została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj. cena oferty brutto 60 %, okres udzielonej gwarancji i rękojmi 14 %, okres wykonania 20 %, ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych 6 %. Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert. Oferta wybranego Wykonawcy otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 9,88 pkt.
 
Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający przedstawia nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, który złożył ofertę, a także punktację przyznaną ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
 
Oferta nr 1 - Firma Budowlano – Drogowa MTM SA, ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia
cena: 7 337 797,51 zł-6,00 pkt
okres wykonania: 35 tygodni-2,00 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi: 61 miesięcy-1,40 pkt
ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych: 4,01 pkt-0,48 pkt
RAZEM PUNKTÓW: 9,88 pkt
 
Oferta nr 2 - WPRD GRAVEL Sp. z o.o., ul. Żaglowa 2, 80-560 Gdańsk
cena: 7 482 074,58 zł-5,88 pkt
okres wykonania: 40 tygodni-1,00 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi: 61 miesięcy-1,40 pkt
ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych: 7,01 pkt-0,60 pkt
RAZEM PUNKTÓW: 8,88 pkt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 22.08.2018
Data udostępnienia informacji: 22.08.2018