Rozbudowa Alei Zwycięstwa na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Orłowskiej poprzez budowę drogi rowerowej-nadzór inwestorski
OGŁOSZENIE O WYNIKU
 
 
Dotyczy:         przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn: „Rozbudowa Alei Zwycięstwa na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Orłowskiej poprzez budowę drogi rowerowej”
                       
            Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych: „Rozbudowa Alei Zwycięstwa na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Orłowskiej poprzez budowę drogi rowerowej” w wyniku czynności badania i oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 4 złożona przez Wykonawcę: Biuro Obsługi Inwestycji „INWEST – WYBRZEŻE” Sp. z o.o., ul. Derdowskiego 7, 81-369 Gdynia, z ceną ryczałtową brutto 117 834,00 zł.
            Oferta najkorzystniejsza spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ: cena oferty brutto 60 %, doświadczenie osób wyznaczonych do nadzoru branżowych robót budowlanych 30 %, termin przeprowadzania przeglądów w okresie gwarancji 10 %. Oferta nr 4 otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów, tj. 8,44 pkt.
Do upływu terminu składania ofert złożono 6 ofert. Zamawiający przedstawia nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
Oferta nr 1 – Development Design Sp. z o.o., Ul. Kopernika 25/2, 76-200 Słupsk
cena oferty brutto – 165 443,61 zł - 1,38 pkt
termin przeprowadzania przeglądów w okresie gwarancji - 2 dni kalendarzowe- 1,00 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do nadzoru branżowych robót budowlanych -1,80 pkt
razem pkt: 4,18
Oferta nr 2 – konsorcjum: TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o. , ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk (lider) oraz PROMOST Sp. z o.o. ul. Bohaterów Westerplatte 11, 65-001 Zielona Góra
cena oferty brutto – 301 088,07 zł - 0,00 pkt
termin przeprowadzania przeglądów w okresie gwarancji -  2 dni kalendarzowe-1,00 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do nadzoru branżowych robót budowlanych -2,40 pkt
razem pkt: 3,40
Oferta nr 3 - Firma Usługowa AS’POL Andrzej Światek, Ul. Wiejska 72, 84-240 Reda
cena oferty brutto – 147 600,00 zł - 2,53 pkt
termin przeprowadzania przeglądów w okresie gwarancji -  4 dni kalendarzowe- 0,80 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do nadzoru branżowych robót budowlanych - 0,00 pkt
razem pkt: 3,33
 
Oferta nr 4 - Biuro Obsługi Inwestycji „INWEST – WYBRZEŻE” Sp. z o.o. , ul. Derdowskiego 7, 81-369 Gdynia
cena oferty brutto – 117 834,00 zł - 4,44 pkt
termin przeprowadzania przeglądów w okresie gwarancji -  2 dni kalendarzowe-1,00 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do nadzoru branżowych robót budowlanych - 3,00 pkt
razem pkt: 8,44
 
Oferta nr 5 - RG Nadzory, Usługi Budowlane Ryszard Gad, ul. Dreszera 12A/16, 81-261 Gdynia
cena oferty brutto – 93 480,00 zł -6,00 pkt
termin przeprowadzania przeglądów w okresie gwarancji -  7 dni kalendarzowych-0,40 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do nadzoru branżowych robót budowlanych - 1,20 pkt
razem pkt: 7,60
 
Oferta nr 6 – ZBM Inwestor Zastępczy SA, Ul. Jagiellońska  88, B. 51 BC, lok. 36, 03-215 Warszawa
cena oferty brutto – 293 175,11 zł - 0,00 pkt
termin przeprowadzania przeglądów w okresie gwarancji -  2 dni kalendarzowe-1,00 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do nadzoru branżowych robót budowlanych - 0,60 pkt
razem pkt: 1,60

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 20.08.2018
Data udostępnienia informacji: 20.08.2018
Ostatnia aktualizacja: 22.08.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.08.2018 15:42 Korekta Anna Stankiewicz
20.08.2018 15:39 Dodanie informacji Anna Stankiewicz