Rewitalizacja terenów dz. Chylonia w Gdyni m. in. poprzez rozbudowę ul.Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa, Chylońskiej i Św. Mikołaja oraz budowę kolektora deszczowego do rz.Chylonki – FAZA 2
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na robotę budowlaną: „Rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia w Gdyni m. in. poprzez rozbudowę ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa, Chylońskiej i Św. Mikołaja oraz budowę kolektora deszczowego do rzeki Chylonki – FAZA 2” w wyniku czynności badania i oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę - Firma Budowlano – Drogowa MTM SA, ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia, z ceną ryczałtową brutto 26 629 947,04 zł.

Oferta nr 1 spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj. cena oferty brutto 60 %, okres udzielonej gwarancji i rękojmi 5%, okres wykonania  20 %, łączny okres zajęcia jezdni pasa drogowego w ul. Zamenhofa 15 %. Oferta nr 1 otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 10,00 pkt. Jest to jedyna oferta złożona w tym postępowaniu.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający przedstawia nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
 
OFERTA NR 1
 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy
Firma Budowlano – Drogowa MTM SA
ul. Hutnicza 35
81-061 Gdynia

liczba pkt w kryterium
Cena ryczałtowa brutto w zł - 26 629 947,04 zł - 6,00 pkt
Okres udzielonej gwarancji i rękojmi - 67 miesięcy - 0,50 pkt
Okres wykonania - 50 tygodni - 2,00 pkt
Łączny okres zajęcia jezdni pasa drogowego w ul. Zamenhofa - 245 dni kalendarzowych - 1,50 pkt
razem: 10,00 pkt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 04.07.2018
Data udostępnienia informacji: 04.07.2018
Ostatnia aktualizacja: 04.07.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.07.2018 12:06 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
04.07.2018 12:05 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik