Remont boisk i bieżni oraz roboty remontowo-konserwacyjne nawierzchni boiska do piłki nożnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdyni przy ul. Cechowej 22

OGŁOSZENIE O WYNIKU
 
Dotyczy:    przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na robotę budowlaną: „Remont boisk i bieżni oraz roboty  remontowo-konserwacyjne nawierzchni boiska do piłki nożnej  na terenie Szkoły Podstawowej nr 6  w Gdyni przy ul. Cechowej 22”.
           
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na robotę budowlaną pn: „Remont boisk i bieżni oraz roboty  remontowo-konserwacyjne nawierzchni boiska do piłki nożnej  na terenie Szkoły Podstawowej nr 6  w Gdyni przy ul. Cechowej 22”, w wyniku czynności badania i oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona pod nr 2 przez Wykonawcę: Pana Ireneusza Konkel, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: F.H.U AUTO-SPORT Ireneusz Konkel z ceną ryczałtową brutto: 262 755,71 zł.
Oferta najkorzystniejsza została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj. cena oferty: 60 %, okres wykonania: 20 %, doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: 20%. Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert. Oferta wybranego Wykonawcy otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 6,80 pkt.
Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający przedstawia nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
 
Oferta nr 1
nazwa i adres wykonawcy: Activa Longin Witkowski, ul. Narutowicza 53 lok. 6, 90-130 Łódź
cena: 413 998,86; 2,54 pkt
okres wykonania: 6 tygodni; 1,40 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: 10 pkt; 2,00 pkt
RAZEM PUNKTÓW: 5,94 pkt
 
Oferta nr 2
nazwa i adres wykonawcy: F.H.U AUTO-SPORT, Ireneusz Konkel, Cieszenie 7D, 83-334 Miechucino
Cena (po poprawie omyłki): 262 755,71; 6,00 pkt
okres wykonania: 8 tygodni; 0,00 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: 4 pkt; 0,80 pkt
RAZEM PUNKTÓW: 6,80 pkt
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 28.05.2018
Data udostępnienia informacji: 28.05.2018