Publikacja ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w tytułach o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym w 2018 roku

Gdynia, dn. 15.01.2018
MMR.271.25.2017
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi publikacji ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w tytułach o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym w 2018 roku, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
 
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert  na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. ceny i średniej dziennej sprzedaży w okresie od października 2016 r. do sierpnia 2017 r..
W poszczególnych częściach postępowania wygrały oferty,  które odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz Wykonawcy, którzy spełnili wszystkie warunki udziału w postępowaniu.
 
Poniżej przedstawiamy zestawienie zawierające informację o wyborze najkorzystniejszej  oferty oraz wykaz pozostałych Wykonawców, z podziałem na poszczególne części zamówienia wraz z opisem złożonych ofert i przyznaną punktacją.
 
I. Część 1: „Publikacja ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w tytule
o zasięgu lokalnym.”
1.      Wybrano ofertę złożoną przez firmę: Polska Press Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, Oddział Gdańsk, ul. Targ Drzewny 9/11, 80-894 Gdańsk.
punktacja przyznana w kryterium „cena” – 6/6 pkt,
punktacja przyznana w kryterium „średnia dzienna sprzedaż w okresie
od października 2016 r. do sierpnia 2017 r.- 4/4 pkt,
łączna punktacja – 10/10 pkt
2.   Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym
i prawnym:  Nie dotyczy
3.   Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: Nie dotyczy
      4.   Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: przed upływem terminów określonych w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp.         
      5. Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art.198.
 
II. Część 2: „Publikacja ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w tytule
o zasięgu ogólnopolskim.”
1. Wybrano ofertę złożoną przez firmę: AGORA S.A.
z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa.
punktacja przyznana w kryterium „cena” – 6/6 pkt,
punktacja przyznana w kryterium „średnia dzienna sprzedaż w okresie
od października 2016 r. do sierpnia 2017 r.- 4/4 pkt,
łączna punktacja – 10/10 pkt
2.   Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym
i prawnym:  Nie dotyczy
3.   Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: Nie dotyczy
      4.   Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: przed upływem terminów określonych w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp.         
      5. Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art.198.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Paweł Jałoszewski
Ostatnio zmodyfikował: Paweł Jałoszewski
Data wytworzenia informacji: 15.01.2018
Data udostępnienia informacji: 15.01.2018
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.01.2018 10:55 Korekta Paweł Jałoszewski