Przeprowadzenie szkolenia Kadry i płace z obsługą komputerowych programów kadrowo-płacowych dla maks. 3 uczestników/-czek projektu „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT–etap I”ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

MPC.271.66.2018
EZP 152/18


Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, AL. Marszałka Piłsudskiego 52/54
 
Zamówienie w szczególności dotyczyło następującej usługi:
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia Kadry i płace z obsługą komputerowych programów kadrowo-płacowych dla maksymalnie 3 uczestników/-czek projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wskazana tematyka szkolenia wynika z identyfikacji potrzeb uczestników/-czek dokonywanej na bieżąco w ramach poradnictwa zawodowego indywidualnego i wynika z utworzonych Indywidualnych Planów Działania.
2. Celem szkolenia jest teoretyczne oraz praktyczne przygotowanie uczestników/-czek projektu w zakresie nabycia umiejętności niezbędnych do samodzielnego wykonywania obowiązków na stanowisku pracownika działu kadr i płac (kod zawodu: specjalista ds. kadr 242307 i specjalista ds. wynagrodzeń 242310) oraz nabycie/podniesienie wiedzy w tym zakresie.
 
Informację o ogłoszeniu o zamówieniu na ww. usługi skierowano w formie pisemnej bezpośrednio do 8 podmiotów oraz opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdyni na stronie internetowej www.gdynia.pl.
 
W odpowiedzi wpłynęły oferty od następujących podmiotów:


W dniu 18.12.2018r. Komisja dokonała otwarcia i oceny złożonych ofert na przeprowadzenie szkolenia Kadry i płace z obsługą komputerowych programów kadrowo-płacowych dla maksymalnie 3 uczestników/-czek projektu pn.: System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”.
 
Ocena ofert została dokonana w oparciu o następujące kryteria:
1) Cena (C) – waga kryterium: 50%
2) Doświadczenie trenera (D) – waga kryterium: 25%
3) Termin rozpoczęcia szkolenia (T) – waga kryterium: 25%
Za najkorzystniejszą zostaje uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie
z wzorem: P = C + D + T, gdzie:
P – oznacza łączną liczbę punktów oferty ocenianej
C – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium „cena”
D – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium „doświadczenie trenera”
T – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium „termin rozpoczęcia szkolenia”
 
Zestawienie ofert w odpowiedzi na zapytanie:


Wybrano ofertę następującego podmiotu:  
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Gdańsku, 80-830 Gdańsk, ul. Długi Targ 46/47.
 
Uzasadnienie: Wybrany wykonawca spełnia warunki niezbędne do wykonania zamówienia a przedstawiona przez niego oferta jest najkorzystniejsza.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Monika Antkowiak
Ostatnio zmodyfikował: Monika Antkowiak
Data wytworzenia informacji: 19.12.2018
Data udostępnienia informacji: 19.12.2018
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.12.2018 12:37 Dodanie informacji Monika Antkowiak