Przeprowadzenie kursu zawodowego dla uczestnika projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie kursu zawodowego dla uczestnika projektu pn.: „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”


Nr referencyjny EZP 7/18

Gmina Miasta Gdyni zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z poźn. zm.), dokonała wyboru oferty na przeprowadzenie kursu zawodowego dla uczestnika projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT - etap I”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę oferty na podstawie kryteriów określonych w ogłoszeniu o zamówieniu tj. ceny i doświadczenia Wykonawcy w realizacji przedmiotu zamówienia w prowadzeniu kursów zawodowych w liczbie powyżej 5 kursów tożsamych przedmiotowo w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, każdorazowo o wymiarze godzinowym nie mniejszym niż 60% minimalnego wymiaru godzinowego kursu podanego w opisie przedmiotu zamówienia.
 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły oferty od następujących podmiotów:Zamawiający wybrał ofertę nie podlegającą odrzuceniu złożoną przez podmiot: Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Uzasadnienie wyboru oferty:
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ogłoszeniu o zamówieniu. Wykonawca zaoferował cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia adekwatną do cen rynkowych. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Monika Antkowiak
Ostatnio zmodyfikował: Monika Antkowiak
Data wytworzenia informacji: 06.02.2018
Data udostępnienia informacji: 06.02.2018
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.02.2018 13:00 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
06.02.2018 14:16 Dodanie informacji Monika Antkowiak