Przeprowadzenie kursu tworzenia e-sklepu dla uczestników projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


MPC.271.26.2018
EZP 69/18


Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie kursu tworzenia e-sklepu dla uczestników projektu pn. ”System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”.
 
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, AL. Marszałka Piłsudskiego 52/54
 
Zamówienie w szczególności dotyczyło następującej usługi:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie „Kursu tworzenia e-sklepu” zakończonego egzaminem sprawdzającym, dla maksymalnie 2 uczestników/-czek projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”. Wskazana tematyka szkoleń wynika z identyfikacji potrzeb uczestników/-czek dokonywanej na bieżąco w ramach poradnictwa zawodowego indywidualnego i wynika z utworzonych Indywidualnych Planów Działania.
Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczestników/-czek do zdobycia wiedzy w zakresie organizacji sprzedaży w Internecie
 
Zapytanie ofertowe skierowano w formie pisemnej bezpośrednio do 3 podmiotów oraz opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdyni na stronie internetowej www.gdynia.pl .
 
W odpowiedzi wpłynęła oferta od następującego podmiotu:


W dniu 22.05.2018r. Komisja dokonała otwarcia i oceny złożonej oferty na przeprowadzenie „Kursu tworzenia e-sklepu” zakończonego egzaminem sprawdzającym, dla maksymalnie 2 uczestników/-czek projektu pn.: System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”.
 
Ocena oferty została dokonana w oparciu o następujące kryteria:
1) cena (C) – waga kryterium: 60%
2) doświadczenie (D) – waga kryterium: 40%
Ilość kursów przeprowadzonych przez Wykonawcę w okresie dwóch lat przed dniem złożenia oferty, a jeśli czas prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie:
a) powyżej 5 kursów – 10 pkt
b) od 3 do 5 kursów – 5 pkt
c) poniżej 3 kursów – 0 pkt
Za najkorzystniejszą zostaje uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie
z wzorem: P = C + D, gdzie:
P – oznacza łączną liczbę punktów oferty ocenianej
C – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
D – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium „Doświadczenie”
 
Zestawienie ofert w odpowiedzi na zapytanie:
Wybrano ofertę następującego podmiotu: 
O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński z siedzibą w Wejherowie (84-200) przy ul. Sobieskiego 217.
 
Uzasadnienie: Wybrany wykonawca spełnia warunki niezbędne do wykonania zamówienia, przedstawiona przez niego oferta jest jedyna i nie przekracza kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na realizację ww. zamówienia.


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Monika Antkowiak
Ostatnio zmodyfikował: Monika Antkowiak
Data wytworzenia informacji: 24.05.2018
Data udostępnienia informacji: 24.05.2018
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.05.2018 10:12 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
24.05.2018 10:12 Dodanie informacji Monika Antkowiak