Przeprowadzenie kursu testera oprogramowania z egzaminem ISTQB – poziom podstawowy dla uczestników projektu „System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

MPC.271.20.2018
EZP 40/18

Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie kursu testera oprogramowania z egzaminem ISTQB – poziom podstawowy dla uczestników projektu pn. ”System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”

Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

Informację o ogłoszeniu o zamówieniu na ww. usługi skierowano w formie pisemnej bezpośrednio do 4 podmiotów oraz opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdyni na stronie internetowej www.gdynia.pl.
 
W odpowiedzi wpłynęły oferty od następujących podmiotów:W dniu 29.03.2018r. Komisja dokonała otwarcia i oceny złożonych w terminie ofert na przeprowadzenie kursu testera oprogramowania z egzaminem ISTQB – poziom podstawowy dla uczestników projektu pn.: System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”.
Oferta firmy 21CN RADOSŁAW SMILGIN wpłynęła po wskazanym w ogłoszeniu terminie składania ofert - w związku z czym - nie była rozpatrywana.
 
Ocena ofert została dokonana w oparciu o następujące kryteria:
1) cena (C) – waga kryterium: 60%
2) termin rozpoczęcia kursu (T) – waga kryterium: 40%
Za najkorzystniejszą zostaje uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie
z wzorem: P = C + T, gdzie:
P – oznacza łączną liczbę punktów oferty ocenianej
C – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
T – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium „Termin rozpoczęcia kursu”
 
Zestawienie ofert w odpowiedzi na zapytanie:Wybrano ofertę następującego podmiotu:  
ALTKOM AKADEMIA S.A. z siedzibą w Warszawie (00-867), ul. Chłodna 51.
 
Uzasadnienie: Wybrany wykonawca spełnia warunki niezbędne do wykonania zamówienia a przedstawiona przez niego oferta jest najkorzystniejsza.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Monika Antkowiak
Ostatnio zmodyfikował: Monika Antkowiak
Data wytworzenia informacji: 04.04.2018
Data udostępnienia informacji: 04.04.2018
Ostatnia aktualizacja: 04.04.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.04.2018 13:50 Dodanie informacji Monika Antkowiak