Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.C oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej (w zakresie bloku program. kat.C,C+E,C1,C1+E) dla uczestnika proj. „System wsparcia zatrudnienia dla m.Gdyni…”ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

MPC.271.27.2018
EZP 72/18

Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C wraz z egzaminem państwowym oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej (w zakresie bloku programowego kat. C, C+E, C1, C1+E) wraz z egzaminem państwowym dla uczestnika projektu pn. ”System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”.
 
Zamówienie podzielono na 2 części:
Część 1: przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C wraz z egzaminem państwowym dla uczestnika projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT - etap I”;
Część 2: przeprowadzenie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej (w zakresie bloku programowego kat. C, C+E, C1, C1+E) wraz z egzaminem państwowym dla uczestnika projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT - etap I”
 
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, AL. Marszałka Piłsudskiego 52/54
 
Informację o ogłoszeniu o zamówieniu na ww. usługi skierowano w formie pisemnej bezpośrednio do 5 podmiotów oraz opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdyni na stronie internetowej www.gdynia.pl.
 
W odpowiedzi wpłynęły oferty od następujących podmiotów:


W dniu 30.05.2018r. Komisja dokonała otwarcia i oceny złożonej oferty na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C wraz z egzaminem państwowym oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej (w zakresie bloku programowego kat. C, C+E, C1, C1+E) wraz z egzaminem państwowym dla uczestnika projektu pn.: System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”.
 
Ocena ofert została dokonana w oparciu o następujące kryteria:
1) cena (C) – waga kryterium: 50%
2) doświadczenie (D) – waga kryterium: 25%
DLA CZĘŚCI 1 ZAMÓWIENIA:
Ilość osób przeszkolonych przez Wykonawcę w zakresie kursów prawa jazdy kategorii C przeprowadzonych w okresie dwóch lat przed dniem złożenia oferty, a jeśli czas prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
a) powyżej 50 osób – 10 pkt
b) od 25 do 50 osób – 5 pkt
c) poniżej 25 osób – 0 pkt
DLA CZĘŚCI 2 ZAMÓWIENIA:
Ilość osób przeszkolonych przez Wykonawcę w zakresie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej (w zakresie bloku programowego kat. C, C+E, C1, C1+E) przeprowadzonych w okresie dwóch lat przed dniem złożenia oferty, a jeśli czas prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
a) powyżej 30 osób – 10 pkt
b) od 15 do 30 osób – 5 pkt
c) poniżej 15 osób – 0 pkt
3) zdawalność (Z) – waga kryterium: 25%
Ilość osób przeszkolonych przez Wykonawcę, które zdały egzamin z wynikiem pozytywnym, w stosunku do ilości osób przeszkolonych przez Wykonawcę, które przystąpiły do egzaminu w przeciągu ostatnich 12 miesięcy. Zdawalność na poziomie:
a) powyżej 80% – 10 pkt
b) od 60% do 80% – 5 pkt
c) Wykonawca nie jest w stanie określić zdawalności zrealizowanych kursów, nie wskazał źródła weryfikacji zdawalności, bądź zdawalność jest mniejsza niż 60% – 0 pkt

Za najkorzystniejszą zostaje uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie
z wzorem: P = C + D + Z, gdzie:
P – oznacza łączną liczbę punktów oferty ocenianej
C – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
D – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium „Doświadczenie”
Z – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium „Zdawalność”
 
Zestawienie ofert w odpowiedzi na zapytanie:Wybrano ofertę następującego podmiotu:  
W części 1: CENTRUM SZKOLENIA KIEROWCÓW RONDO-BIS WIESŁAWA WYSOCKA,
84-230 Rumia, ul. Dąbrowskiego 6D.
W części 2: CENTRUM SZKOLENIA KIEROWCÓW RONDO-BIS WIESŁAWA WYSOCKA,
84-230 Rumia, ul. Dąbrowskiego 6D.
 
Uzasadnienie: Wybrany wykonawca spełnia warunki niezbędne do wykonania zamówienia a przedstawiona przez niego oferta jest najkorzystniejsza.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Monika Antkowiak
Ostatnio zmodyfikował: Monika Antkowiak
Data wytworzenia informacji: 06.06.2018
Data udostępnienia informacji: 06.06.2018
Ostatnia aktualizacja: 06.06.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.06.2018 09:30 Dodanie informacji Monika Antkowiak
06.06.2018 09:29 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
06.06.2018 09:29 Aktualizacja treści Monika Antkowiak