Przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej wraz z obsługą komputera w zakr. prac na arkuszach kalkulacyjnych zakończonego egzaminem ECDL PROFILE dla uczestników proj. „System wsparcia zatrudnienia…”ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

MPC.271.39.2018
EZP 94/18

Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie kursu z obsługi kasy fiskalnej wraz z obsługą komputera w zakresie prac na arkuszach kalkulacyjnych, zakończonego egzaminem certyfikującym ECDL PROFILE, dla maksymalnie 6 uczestników/-czek projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”.
 
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, AL. Marszałka Piłsudskiego 52/54
 
Zamówienie w szczególności dotyczyło następującej usługi:
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej wraz z obsługą komputera w zakresie pracy na arkuszach kalkulacyjnych z egzaminem zewnętrznym i wydaniem certyfikatu ECDL PROFILE lub innego o równoważnym standardzie dla maksymalnie 6 uczestników/-czek projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”. Wskazana tematyka szkoleń wynika z identyfikacji potrzeb uczestników/-czek dokonywanej na bieżąco w ramach poradnictwa zawodowego indywidualnego i wynika z utworzonych Indywidualnych Planów Działania.
Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczestników/-czek w zakresie umiejętności niezbędnych do samodzielnego obsługiwania kasy fiskalnej, podniesienie poziomu wiedzy w zakresie gospodarki magazynowej i fakturowania, standardów obsługi komputera oraz technik sprzedaży, zasad prowadzenia rozmów handlowych. Podniesienie kwalifikacji zawodowych umożliwiających rozpoczęcie pracy na stanowisku kasjera, sprzedawcy, fakturzysty, handlowca.
 
Zapytanie ofertowe skierowano w formie pisemnej bezpośrednio do 3 podmiotów oraz opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdyni na stronie internetowej www.gdynia.pl .
 
W odpowiedzi wpłynęła oferta od następującego podmiotu:

W dniu 27.07.2018r. Komisja dokonała otwarcia i oceny złożonej oferty na kursu z obsługi kasy fiskalnej wraz z obsługą komputera w zakresie prac na arkuszach kalkulacyjnych, zakończonego egzaminem certyfikującym ECDL PROFILE dla maksymalnie 6 uczestników/-czek projektu pn.: System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”.
 
Ocena oferty została dokonana w oparciu o następujące kryteria:
1) cena (C) – waga kryterium: 60%
2) doświadczenie trenera/wykładowcy (D) – waga kryterium: 40%
Ilość szkoleń przeprowadzonych przez trenera/wykładowcę wskazanego przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w okresie dwóch lat przed dniem złożenia oferty, a jeśli czas prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie:
a) powyżej 5 kursów – 10 pkt
b) od 3 do 5 kursów – 5 pkt
c) poniżej 3 kursów – 0 pkt
Za najkorzystniejszą zostaje uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie
z wzorem: P = C + D, gdzie:
P – oznacza łączną liczbę punktów oferty ocenianej
C – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
D – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium „Doświadczenie trenera/wykładowcy”
 
Zestawienie ofert w odpowiedzi na zapytanie:Wybrano ofertę następującego podmiotu: 
INFO-BIZ Profesjonalna Edukacja Mariola Wiśniewska z siedzibą w Grudziądzu (86-300) przy ul. Chełmińskiej 106A/36.
 
Uzasadnienie: Wybrany wykonawca spełnia warunki niezbędne do wykonania zamówienia, przedstawiona przez niego oferta jest jedyna i nie przekracza kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na realizację ww. zamówienia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Monika Antkowiak
Ostatnio zmodyfikował: Monika Antkowiak
Data wytworzenia informacji: 30.07.2018
Data udostępnienia informacji: 30.07.2018
Ostatnia aktualizacja: 30.07.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.07.2018 14:44 Dodanie informacji Monika Antkowiak