Przeprowadzenie kursu na pracownika kwalifikowanego ochrony fizycznej osób i mienia dla uczestników projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

MPC.271.21.2018
EZP 41/18


Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie kursu na pracownika kwalifikowanego ochrony fizycznej osób i mienia dla uczestników projektu pn. ”System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”.
 
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, AL. Marszałka Piłsudskiego 52/54
 
Informację o ogłoszeniu o zamówieniu na ww. usługi skierowano w formie pisemnej bezpośrednio do 4 podmiotów oraz opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdyni na stronie internetowej www.gdynia.pl.
 
W odpowiedzi wpłynęły oferty od następujących podmiotów:W dniu 10.04.2018r. Komisja dokonała otwarcia i oceny złożonych ofert na przeprowadzenie kursu na pracownika kwalifikowanego ochrony fizycznej osób i mienia dla uczestników projektu pn.: System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”.
 
Oferta firmy Europejski Instytut Kształcenia Zawodowego „GROM” została odrzucona z uwagi na przekroczenie kwoty, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację ww. zamówienia.  
 
Ocena pozostałych ofert została dokonana w oparciu o następujące kryteria:
1) cena (C) – waga kryterium: 60%
2) doświadczenie (D) – waga kryterium: 40%
Ilość kursów przeprowadzonych przez Wykonawcę w okresie dwóch lat przed dniem złożenia oferty, a jeśli czas prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie,:
a) powyżej 5 kursów – 10 pkt
b) od 3 do 5 kursów – 5 pkt
c) poniżej 3 kursów – 0 pkt
Za najkorzystniejszą zostaje uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie z wzorem: P = C + D, gdzie:
P – oznacza łączną liczbę punktów oferty ocenianej
C – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
D – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium „Doświadczenie”
 
Zestawienie ofert w odpowiedzi na zapytanie:Wybrano ofertę następującego podmiotu:  
Centrum Bezpieczeństwa i Ochrony JASMAR z siedzibą w Gdyni (81-364), ul. 10 Lutego 33/ 509.
 
Uzasadnienie: Wybrany wykonawca spełnia warunki niezbędne do wykonania zamówienia a przedstawiona przez niego oferta jest najkorzystniejsza.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Monika Antkowiak
Ostatnio zmodyfikował: Monika Antkowiak
Data wytworzenia informacji: 10.04.2018
Data udostępnienia informacji: 10.04.2018
Ostatnia aktualizacja: 10.04.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.04.2018 15:19 Dodanie informacji Monika Antkowiak