Przeprowadzenie kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej wraz z egz. państwowym dla uczestnika projektu pn.„System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT–etap I”ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

MPC.271.61.2018
EZP 150/18


Przedmiot zamówienia:
przeprowadzenie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej (w zakresie bloku programowego kat. C, C+E, C1, C1+E) wraz z egzaminem państwowym dla uczestnika projektu pn. ”System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT  – etap I”.
 
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, AL. Marszałka Piłsudskiego 52/54
 
Zamówienie w szczególności dotyczyło następującej usługi:
1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej (w zakresie bloku programowego kat. C, C+E, C1, C1+E) wraz z egzaminem państwowym dla 1 uczestnika projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”. Wskazana tematyka szkoleń wynika z identyfikacji potrzeb uczestnika dokonywanej na bieżąco w ramach poradnictwa zawodowego indywidualnego i wynika z utworzonych Indywidualnych Planów Działania.
2. Celem kursu jest przygotowanie uczestnika (pod względem teoretycznym i praktycznym) do pracy zawodowej przy przewozie rzeczy oraz do uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej kierowcy.
 
Informację o ogłoszeniu o zamówieniu na ww. usługi skierowano w formie pisemnej bezpośrednio do 5 podmiotów oraz opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdyni na stronie internetowej www.gdynia.pl.
 
W odpowiedzi wpłynęły oferty od następujących podmiotów:W dniu 18.12.2018r. Komisja dokonała otwarcia i oceny złożonej oferty na przeprowadzenie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej (w zakresie bloku programowego kat. C, C+E, C1, C1+E) wraz z egzaminem państwowym dla uczestnika projektu pn.: System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”.
 
Ocena ofert została dokonana w oparciu o następujące kryteria:
1) cena (C) – waga kryterium: 50%
2) termin rozpoczęcia kursu (T) – waga kryterium: 25%
3) zdawalność (Z) – waga kryterium: 25%
Za najkorzystniejszą zostaje uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie
z wzorem: P = C + T + Z, gdzie:
P – oznacza łączną liczbę punktów oferty ocenianej
C – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
T – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium „termin rozpoczęcia kursu”
Z – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium „Zdawalność”
 
Zestawienie ofert w odpowiedzi na zapytanie:Wybrano ofertę następującego podmiotu:  
CENTRUM SZKOLENIA KIEROWCÓW RONDO-BIS WIESŁAWA WYSOCKA, 84-230 Rumia, ul. Dąbrowskiego 6D.
 
Uzasadnienie: Wybrany wykonawca spełnia warunki niezbędne do wykonania zamówienia a przedstawiona przez niego oferta jest najkorzystniejsza.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Monika Antkowiak
Ostatnio zmodyfikował: Monika Antkowiak
Data wytworzenia informacji: 19.12.2018
Data udostępnienia informacji: 19.12.2018
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.12.2018 10:56 Dodanie informacji Monika Antkowiak