Przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w związku z realizacją projektu „Zdolni z Pomorza - GDYNIA”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dotyczy: zamówienia na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.): Przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w związku z realizacją projektu „Zdolni z Pomorza - GDYNIA”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.                         
 
I              Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 Euro.
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert  na podstawie kryteriów określonych w ogłoszeniu o zamówieniu tj. ceny, doświadczenia i stażu pracy Wykonawcy w realizacji zajęć z uczniami uzdolnionymi.
W poszczególnych częściach postępowania zostały wybrane oferty,  które odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym w ogłoszeniu o zamówieniu oraz

Wykonawcy, którzy spełnili wszystkie warunki udziału w postępowaniu:
1) W zakresie części 1 zamówienia wybrano ofertę złożoną przez p. Adama Dzedzej. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,
a przedstawiona oferta uzyskała 100 punktów w zakresie kryteriów oceny ofert.
Jednocześnie, w związku z brakiem ofert w części 3, Zamawiający utworzy dodatkową grupę uczniów w części 1, w związku z powyższym Zamawiający zwiększa środki na realizację tej części zamówienia
i wybiera ofertę złożoną przez p. Sylwię Tarała. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a przedstawiona oferta uzyskała 82 punkty w zakresie kryteriów oceny ofert.
2) W zakresie części 2 zamówienia wybrano ofertę złożoną przez p. Sylwię Tarała. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a przedstawiona oferta uzyskała
82 punkty w zakresie kryteriów oceny ofert.
3) W zakresie części 3 zamówienia nie złożono żadnej oferty. W związku z powyższym zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie 3 części zamówienia.
4) W zakresie części 4 zamówienia nie złożono żadnej oferty. W związku z powyższym zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie 4 części zamówienia.
5) W zakresie części 5 zamówienia wybrano ofertę złożoną przez p. Adama Dzedzej. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,
a przedstawiona oferta uzyskała 100 punktów w zakresie kryteriów oceny ofert.
Jednocześnie, w związku z brakiem ofert w części 4, Zamawiający utworzy dodatkową grupę uczniów w części 1, w związku z powyższym Zamawiający zwiększa środki na realizację tej części zamówienia
i wybiera ofertę złożoną przez p. Sylwię Tarała. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a przedstawiona oferta uzyskała 82 punkty w zakresie kryteriów oceny ofert. 
6) W zakresie części 6 zamówienia wybrano ofertę złożoną przez p. Artura Kolincio. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a przedstawiona oferta uzyskała 100 punktów w zakresie kryteriów oceny ofert.
7) W zakresie części 7 zamówienia wybrano ofertę złożoną przez p. Artura Kolincio. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a przedstawiona oferta uzyskała 100 punktów w zakresie kryteriów oceny ofert.
8) W zakresie części 8 zamówienia wybrano ofertę złożoną przez p. Martę Mąkosa. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a przedstawiona oferta uzyskała 100 punktów w zakresie kryteriów oceny ofert.
9) W zakresie części 9 zamówienia wybrano ofertę złożoną przez p. Martę Mąkosa. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a przedstawiona oferta uzyskała 100 punktów w zakresie kryteriów oceny ofert.
10) W zakresie części 10 zamówienia wybrano ofertę złożoną przez p. Ryszarda Szubartowskiego. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a przedstawiona oferta uzyskała 100 punktów w zakresie kryteriów oceny ofert.
11) W zakresie części 11 zamówienia wybrano ofertę złożoną przez p. Ryszarda Szubartowskiego. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a przedstawiona oferta uzyskała 100 punktów w zakresie kryteriów oceny ofert.
12) W zakresie części 11 zamówienia wybrano ofertę złożoną przez p. Ryszarda Szubartowskiego oraz przez p. Konrada Buzak. Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu, a przedstawione oferty uzyskały po 100 punktów
w zakresie kryteriów oceny ofert. Zamawiający utworzy dodatkową grupę uczniów w części 11, w związku z powyższym Zamawiający zwiększa środki na realizację tej części zamówienia.
13) W zakresie części 13 zamówienia wybrano ofertę złożoną przez p. Konrada Buzak. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a przedstawiona oferta uzyskała 100 punktów w zakresie kryteriów oceny ofert.
14) W zakresie części 14 zamówienia wybrano ofertę złożoną przez p. Alicję Nowak. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a przedstawiona oferta uzyskała 100 punktów w zakresie kryteriów oceny ofert.
15) W zakresie części 15 zamówienia wybrano ofertę złożoną przez p. Alicję Nowak. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a przedstawiona oferta uzyskała 100 punktów w zakresie kryteriów oceny ofert.
16) W zakresie części 16 zamówienia wybrano ofertę złożoną przez p. Alicję Nowak. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a przedstawiona oferta uzyskała 100 punktów w zakresie kryteriów oceny ofert.
17) W zakresie części 17 zamówienia wybrano ofertę złożoną przez p. Justynę Raulin. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a przedstawiona oferta uzyskała 100 punktów w zakresie kryteriów oceny ofert.
18) W zakresie części 18 zamówienia wybrano ofertę złożoną przez p. Justynę Raulin. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a przedstawiona oferta uzyskała 100 punktów w zakresie kryteriów oceny ofert.
19) W zakresie części 19 zamówienia nie złożono żadnej oferty. W związku z powyższym zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie 19 części zamówienia.
20) W zakresie części 20 zamówienia wybrano ofertę złożoną przez p. Annę Czernihowską-Tymoszyk, oraz przez p. Magdalenę Łozowicką-Honkisz. Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu, a przedstawione oferty uzyskały po 100 punktów w zakresie kryteriów oceny ofert. Zamawiający utworzy dodatkową grupę uczniów w części 20, w związku z powyższym Zamawiający zwiększa środki na realizację tej części zamówienia.
21) W zakresie części 21 zamówienia wybrano ofertę złożoną przez p. Annę Czernihowską-Tymoszyk, oraz przez p. Magdalenę Łozowicką-Honkisz. Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu, a przedstawione oferty uzyskały po 100 punktów w zakresie kryteriów oceny ofert. Zamawiający utworzy dodatkową grupę uczniów w części 21, w związku z powyższym Zamawiający zwiększa środki na realizację tej części zamówienia.
22) W zakresie części 22 zamówienia wybrano ofertę złożoną przez p. Magdalenę Łozowicką-Honkisz. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,
a przedstawiona oferta uzyskała 100 punktów w zakresie kryteriów oceny ofert.
 
II            Z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykluczono następujących wykonawców: nie dotyczy.
 
III           Zamawiający informuje, że zawarcie umów z wyłonionymi Wykonawcami możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności, niezwłocznie po przesłaniu niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Data wytworzenia informacji: 19.10.2018
Data udostępnienia informacji: 19.10.2018