Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia z metodyki PRINCE2 w języku polskim zakończonego egzaminem certyfikującym dla uczestników projektu „System wsparcia zatrudnienia dla m. Gdyni i obszaru ZIT…”ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

MPC.271.31.2018
EZP 73/18

Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia z metodyki PRINCE2 w języku polskim zakończonego egzaminem certyfikującym dla uczestników projektu pn. ”System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”.
 
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, AL. Marszałka Piłsudskiego 52/54
 
Zamówienie w szczególności dotyczyło następującej usługi:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia z metodyki PRINCE2 w języku polskim zakończonego egzaminem certyfikującym dla uczestników projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”. Wskazana tematyka szkoleń wynika z identyfikacji potrzeb uczestników/-czek dokonywanej na bieżąco w ramach poradnictwa zawodowego indywidualnego i wynika z utworzonych Indywidualnych Planów Działania.
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników projektu do uzyskania kompetencji, umiejętności pracy i zarządzania projektami metodą PRINCE2, potwierdzonych wydanym certyfikatem o nabyciu kwalifikacji/kompetencji PRINCE2 Foundation lub innym o równoważnym standardzie.
 
Zapytanie ofertowe skierowano w formie pisemnej bezpośrednio do 4 podmiotów oraz opublikowano
w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdyni na stronie internetowej www.gdynia.pl .
 
W odpowiedzi wpłynęły oferty od następujących podmiotów:W dniu 07.06.2018r. Komisja dokonała otwarcia i oceny złożonych ofert na przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia z metodyki PRINCE2 w języku polskim zakończonego egzaminem certyfikującym dla uczestników projektu pn.: System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”.
 
Ocena ofert została dokonana w oparciu o następujące kryteria:
1) cena (C) – waga kryterium: 60%
2) doświadczenie (D) – waga kryterium: 40%
Ilość szkoleń przeprowadzonych przez trenera/wykładowcę wskazanego przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w okresie dwóch lat przed dniem złożenia oferty, a jeśli czas prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie:
a) powyżej 5 kursów – 10 pkt
b) od 3 do 5 kursów – 5 pkt
c) poniżej 3 kursów – 0 pkt
Za najkorzystniejszą zostaje uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie
z wzorem: P = C + D, gdzie:
P – oznacza łączną liczbę punktów oferty ocenianej
C – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
D – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium „Doświadczenie”
 
Zestawienie ofert w odpowiedzi na zapytanie:Wybrano ofertę następującego podmiotu: 
PM Experts Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-622) przy ul. Polna 3/202.
 
Uzasadnienie:
Wybrany wykonawca spełnia warunki niezbędne do wykonania zamówienia a przedstawiona przez niego oferta jest najkorzystniejsza dla Zamawiającego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Monika Antkowiak
Ostatnio zmodyfikował: Monika Antkowiak
Data wytworzenia informacji: 11.06.2018
Data udostępnienia informacji: 11.06.2018
Ostatnia aktualizacja: 11.06.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.06.2018 12:34 Dodanie informacji Monika Antkowiak