Przeprowadzenie badań lekarskich dla uczestników projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie badań lekarskich dla uczestników projektu  pn. „System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej


Ogłoszenie o unieważnienie postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie badań lekarskich dla uczestników projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Zamawiający – Gmina Miasta Gdyni – informuje, iż unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579-t.j. z późń.zm.).
 
Zapisy Rozdziału 6 Podrozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 stanowią, iż udzielenie zamówienia w ramach projektu w przypadku zamówień o wartości równej lub niższej niż kwota określona w art.4 pkt 8 Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN netto wymaga zastosowania zasady konkurencyjności. Zamawiający przeprowadzając postępowania o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie badań lekarskich dla uczestników projektu, nie zastosował się do wymogów Wytycznych tj. nie zastosował zasady konkurencyjności.  
 
W związku z powyższym zachodzą okoliczności obligujące Zamawiającego do unieważnienia postępowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Monika Antkowiak
Ostatnio zmodyfikował: Monika Antkowiak
Data wytworzenia informacji: 15.02.2018
Data udostępnienia informacji: 15.02.2018
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.02.2018 12:58 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
15.02.2018 15:14 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
15.02.2018 15:11 Dodanie informacji Monika Antkowiak