Organizacja i przeprowadzenie warsztatów z autoprezentacji dla uczestników projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

MPC.271.40.2018
EZP 100/18


Przedmiot zamówienia: organizacja i przeprowadzenie warsztatów z autoprezentacji dla uczestników projektu pn. ”System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”.
 
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, AL. Marszałka Piłsudskiego 52/54
 
Informację o ogłoszeniu o zamówieniu na ww. usługi skierowano w formie pisemnej bezpośrednio do 3 podmiotów oraz opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdyni na stronie internetowej www.gdynia.pl.
 
W odpowiedzi wpłynęły oferty od następujących podmiotów:W dniu 22.08.2018r. Komisja dokonała otwarcia i oceny złożonych ofert na przeprowadzenie warsztatów z autoprezentacji dla uczestników projektu pn.: System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”.
 
Oferty firm:

1) INFO-BIZ Profesjonalna Edukacja Mariola Wiśniewska,
2) SEKA S.A.,
3) Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej,
zostały odrzucone z uwagi na przekroczenie kwoty, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację ww. zamówienia.  
 
Oferta firmy ZATORSKI Consulting Wojciech Zatorski (43-200 Pszczyna, ul. Kopernika 14), która wpłynęła po terminie składania ofert, nie została rozpatrzona.
 
Ocena pozostałych ofert została dokonana w oparciu o następujące kryteria:
1) cena (C) – waga kryterium: 60%
2) doświadczenie trenera (D) – waga kryterium: 40%
Za najkorzystniejszą zostaje uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie
z wzorem: P = C + D, gdzie:
P – oznacza łączną liczbę punktów oferty ocenianej
C – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
D – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium „Doświadczenie trenera”
 
Zestawienie ofert w odpowiedzi na zapytanie:


Wybrano ofertę następującego podmiotu:  
Kamila Stępień-Rejszel SZKOLENIA-DYDAKTYKA-PRAKTYKA z siedzibą w Gdańsku (80-298), ul. M. Słabego 21a/6.
 
Uzasadnienie:
Wybrany wykonawca spełnia warunki niezbędne do wykonania zamówienia a przedstawiona przez niego oferta jest najkorzystniejsza.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Monika Antkowiak
Ostatnio zmodyfikował: Monika Antkowiak
Data wytworzenia informacji: 23.08.2018
Data udostępnienia informacji: 23.08.2018
Ostatnia aktualizacja: 23.08.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.08.2018 14:31 Dodanie informacji Monika Antkowiak