Opracowanie dokumentacji „Przebudowa ulicy Stryjskiej w Gdyni, w celu obniżenia niwelety drogi pod wiaduktem kolejowym na linii kolejowej nr 201”

OGŁOSZENIE O WYNIKU
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo–kosztorysowej, wykonaniu prac geodezyjnych oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: „Przebudowa ulicy Stryjskiej w Gdyni, w celu obniżenia niwelety drogi pod wiaduktem kolejowym na linii kolejowej nr 201”.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonaniu prac geodezyjnych oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: „Przebudowa ulicy Stryjskiej w Gdyni, w celu obniżenia niwelety drogi pod wiaduktem kolejowym na linii kolejowej nr 201” w wyniku czynności badania i oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę: WANIT PROJEKTOWANIE DRÓG Krzysztof Wiecki, ul. Brzozowa 3, 83-304 Przodkowo, z ceną brutto: 249 874,50 zł.
Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj. cena oferty brutto 60 %, okres wykonania 20%, kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 20%. Oferta otrzymała łącznie: 8,00 pkt.
Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający przedstawia nazwę, siedzibę i adres wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

OFERTA 1
Nazwa wykonawcy: TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o.
Adres wykonawcy: ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk
Przyznane punkty w danym kryterium:
cena: 788 922,00 zł brutto - 0,00 pkt
okres wykonania: 40 tygodni - 1,00 pkt
kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - 2,00 pkt
RAZEM PUNKTÓW:  3,00
 
OFERTA 2
Nazwa wykonawcy: WANIT PROJEKTOWANIE DRÓG Krzysztof Wiecki
Adres wykonawcy: ul. Brzozowa 3, 83-304 Przodkowo
Przyznane punkty w danym kryterium:
cena: 249 874,50 zł brutto - 10,00 pkt
okres wykonania: 45 tygodni - 0,00 pkt
kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - 2,00 pkt
RAZEM PUNKTÓW:  8,00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Adam Szymula
Data wytworzenia informacji: 24.01.2018
Data udostępnienia informacji: 30.01.2018