Ogłoszenie o wyniku postępowania na druk materiałów promocyjno-informacyjnych

Dotyczy postępowania nr EZP 88/18

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2017.1579 z późn. zmianami), zwaną dalej uPzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:
VIPRO spółka cywilna, al. Grunwaldzka 209a, 80-266 Gdańsk
z ofertą cenową:
część I – 6.781,50 zł brutto,
część II – 3.320,00 zł brutto,
część III – 20.744,00 zł brutto.
 
UZASADNIENIE WYBORU
Najkorzystniejsza oferta wybrana została zgodnie z art. 91 ust.1 uPzp na podstawie kryterium oceny ofert:
w części I
oferta 1 → 6 pkt + 4 pkt = 10 pkt, o których mowa w pkt 16 SIWZ. Oferta wybranego Wykonawcy otrzymała najwyższą ilość punktów,
w części II
oferta 1 → 6 pkt + 4 pkt = 10 pkt, o których mowa w pkt 16 SIWZ. Oferta wybranego Wykonawcy otrzymała najwyższą ilość punktów,
w części III
oferta 1 → 6 pkt + 4 pkt = 10 pkt, o których mowa w pkt 16 SIWZ. Oferta wybranego Wykonawcy otrzymała najwyższą ilość punktów.

Zamawiający informuje, że zastosował procedurę określoną w art. 24aa uPzp, tj. w pierwszej kolejności dokonał oceny oferty, a następnie zbadał czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 uPzp, jednocześnie informuje
o Wykonawcy, którego oferta została odrzucona. Na podstawie art. 89 ust.1 pkt 7a uPzp
w w/w postępowaniu odrzucona została oferta Wykonawcy: ZAPOL Sobczyk Sp.j.,
al. Piastów 42, 71-062 Szczecin.
 
UZASADNIENIE ODRZUCENIA OFERTY
Zamawiający określił w pkt 5 SIWZ warunki, które musi spełnić Wykonawca składający ofertę – dotyczyły one zaproszenia o treści stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ oraz publikacji opisanej w pkt 5.1.2. SIWZ.
Zgodnie z zapisem pkt 5.4. SIWZ oferta Wykonawcy została odrzucona jako niezgodna z SIWZ (dostarczone próbki zaproszenia i publikacji nie odpowiadały parametrom zapisanym w pkt 5 SIWZ).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Joanna Michalska
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Michalska
Data wytworzenia informacji: 03.08.2018
Data udostępnienia informacji: 03.08.2018
Ostatnia aktualizacja: 03.08.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.08.2018 10:57 Aktualizacja treści Joanna Michalska
03.08.2018 10:54 Korekta Joanna Michalska