Nadzór inwestorski - Utworzenie buspasów na wybranych odcinkach ul. Morskiej w Gdyni
OGŁOSZENIE O WYNIKU
 
Dotyczy:         przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn: „Utworzenie buspasów na wybranych odcinkach ul. Morskiej w Gdyni”
           
            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych: „Utworzenie buspasów na wybranych odcinkach ul. Morskiej w Gdyni” w wyniku czynności badania i oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 3 złożona przez konsorcjum: TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o., ul. Zabytkowa 2  80-253 Gdańsk (lider) i PROMOST Sp. z o.o., ul.  Bohaterów Westerplatte 11, 65-001 Zielona Góra (partner), z ceną ryczałtową brutto 486 869,19 zł.
            Oferta najkorzystniejsza została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ: cena oferty brutto 60 %, jakość  wykonania usługi  20 %, termin przeprowadzania przeglądów w okresie gwarancji 20 %. Oferta nr 3 spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i została oceniona jako najkorzystniejsza. Oferta nr 3 trzymała łącznie najwyższą liczbę punktów, tj. 10,00 pkt.
Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty. Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający przedstawia nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
 
Oferta nr 1: Biuro Obsługi Inwestycji „INWEST – WYBRZEŻE” Sp. z o.o., ul. Derdowskiego 7, 81‑369 Gdynia – Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona
 
Oferta nr 2: Development Design Sp. z o.o., ul. Kopernika 25/2, 76-200 Słupsk – oferta odrzucona
 
Oferta nr 3:  Konsorcjum: TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o., ul. Zabytkowa 2  80-253 Gdańsk (lider) i PROMOST Sp. z o.o., ul.  Bohaterów Westerplatte 11, 65-001 Zielona Góra (partner)
cena – 486 869,19 zł brutto – 6,00 pkt
jakość wykonania usługi – 21 dni kalendarzowych – 2,00 pkt
termin przeprowadzania przeglądów w okresie gwarancji – 2 dni kalendarzowe – 2,00 pkt
Razem punktów: 10,00 pkt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 01.03.2018
Data udostępnienia informacji: 01.03.2018
Ostatnia aktualizacja: 01.03.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.03.2018 14:23 Dodanie informacji Anna Stankiewicz