Nadzór inwestorski - Rewitalizacja terenów dz.Chylonia w Gdyni m. in. poprzez rozbudowę ul.Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa, Chylońskiej i Św. Mikołaja (...) - FAZA 2OGŁOSZENIE O WYNIKU
 
 
Dotyczy:         przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn: „Rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia w Gdyni m. in. poprzez rozbudowę ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa, Chylońskiej i Św. Mikołaja oraz budowę kolektora deszczowego do rzeki Chylonki – FAZA 2”
                       
            Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych: „Rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia w Gdyni m. in. poprzez rozbudowę ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa, Chylońskiej i Św. Mikołaja oraz budowę kolektora deszczowego do rzeki Chylonki – FAZA 2” w wyniku czynności badania i oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 4 złożona przez Wykonawcę: Biuro Obsługi Inwestycji „INWEST – WYBRZEŻE” Sp. z o.o., ul. Derdowskiego 7, 81-369 Gdynia, z ceną ryczałtową brutto 188 928,00 zł.
            Oferta najkorzystniejsza spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ: cena oferty brutto 60 %, jakość  wykonania usługi 10 %, termin przeprowadzania przeglądów w okresie gwarancji 10 %, doświadczenie osób wyznaczonych do nadzoru branżowych robót budowlanych 20 %. Oferta nr 4 otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów, tj. 10,00 pkt.
Do upływu terminu składania ofert złożono 4 oferty. Zamawiający przedstawia nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Oferta nr 1 - RG Nadzory, Usługi Budowlane Ryszard Gad, ul. Dreszera 12A/16, 81-261 Gdynia
Oferta odrzucona, nie przyznano punktów w kryteriach oceny ofert

Oferta nr 2 - TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o. , ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk
cena oferty brutto – 428 040,00 zł – 0,00 pkt
jakość  wykonania usługi -   nie mniej niż 21 dni kalendarzowych – 1,00 pkt 
termin przeprowadzania przeglądów w okresie gwarancji - 2 dni kalendarzowe – 1,00 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do nadzoru branżowych robót budowlanych – 0,80 pkt 
razem pkt: 2,80

Oferta nr 3 - DROMAX Piotr Szanser, ul. Nadwiślańska 7, 83-110 Knybawa
cena oferty brutto – 492 000,00 zł – 0,00 pkt
jakość  wykonania usługi -   21 dni kalendarzowych – 1,00 pkt
termin przeprowadzania przeglądów w okresie gwarancji - 2 dni kalendarzowe – 1,00 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do nadzoru branżowych robót budowlanych – 2,00 pkt 
razem pkt: 4,00

Oferta nr 4 - Biuro Obsługi Inwestycji „INWEST – WYBRZEŻE” Sp. z o.o. , ul. Derdowskiego 7, 81‑369 Gdynia
cena oferty brutto – 188 928,00 zł – 6,00 pkt
jakość  wykonania usługi -   21 dni kalendarzowych – 1,00 pkt 
termin przeprowadzania przeglądów w okresie gwarancji - 2 dni kalendarzowe – 1,00 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do nadzoru branżowych robót budowlanych – 2,00 pkt 
razem pkt: 10,00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 09.07.2018
Data udostępnienia informacji: 09.07.2018
Ostatnia aktualizacja: 09.07.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.07.2018 14:13 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik