Nadzór inwestorski - Budowa zespołu obiektów oświatowych (...) w dzielnicy Chwarzno - Wiczlino w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYNIKU
 
 
Dotyczy:         przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn: „Budowa zespołu obiektów oświatowych wraz terenami sportowymi, infrastrukturą i dojazdowym układem drogowym w dzielnicy Chwarzno - Wiczlino w Gdyni”
           
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych: „Budowa zespołu obiektów oświatowych wraz terenami sportowymi, infrastrukturą i dojazdowym układem drogowym w dzielnicy Chwarzno - Wiczlino w Gdyni” w wyniku czynności badania i oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę: Ryszard Gad, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą RG Nadzory, Usługi Budowlane Ryszard Gad, ul. Dreszera 12A/16, 81-261 Gdynia, z ceną ryczałtową brutto 332 100,00 zł.

Oferta najkorzystniejsza spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ: cena oferty brutto 60 %, jakość  wykonania usługi dla cz. A i cz. B przedmiotu zamówienia 10 %, termin przeprowadzania przeglądów w okresie gwarancji 10 %, doświadczenie osób wyznaczonych do nadzoru branżowych robót budowlanych 20 %. Oferta nr 1 otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów, tj. 10,00 pkt.
Do upływu terminu składania ofert złożono 5 ofert. Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający przedstawia nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
 
Oferta nr 1 - RG Nadzory, Usługi Budowlane Ryszard Gad, ul. Dreszera 12A/16, 81-261 Gdynia
1. Cena oferty brutto - 332 100,00 zł - 6,00 pkt
2. jakość  wykonania usługi dla cz. A i cz. B przedmiotu zamówienia - 7 dni kalendarzowych - 1,00 pkt
3. termin przeprowadzania przeglądów w okresie gwarancji - 2 dni robocze - 1,00 pkt
4. doświadczenie osób wyznaczonych do nadzoru branżowych robót budowlanych - 2,00 pkt
RAZEM - 10,00 pkt
 
Oferta nr 2 - Konsorcjum: 1) TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o. , ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk – lider, 2) ECM Group Polska S.A., ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa - partner
1. Cena oferty brutto - 461 496,00 zł - 3,66 pkt
2. jakość  wykonania usługi dla cz. A i cz. B przedmiotu zamówienia - 7 dni kalendarzowych - 1,00 pkt
3. termin przeprowadzania przeglądów w okresie gwarancji - 2 dni robocze - 1,00 pkt
4. doświadczenie osób wyznaczonych do nadzoru branżowych robót budowlanych - 1,60 pkt
RAZEM - 7,26 pkt
 
Oferta nr 3 - Konsorcjum:1) Biuro Obsługi Inwestycji „INWEST – WYBRZEŻE” Sp. z o.o. , ul. Derdowskiego 7, 81-369 Gdynia – lider, 2) Portico Project Management Sp. z o.o. i wspólnicy Sp.k., ul. Spokojna 5, 01-044 Warszawa – członek
1. Cena oferty brutto - 347 844,00 zł - 5,72 pkt
2. jakość  wykonania usługi dla cz. A i cz. B przedmiotu zamówienia - 7 dni kalendarzowych - 1,00 pkt
3. termin przeprowadzania przeglądów w okresie gwarancji - 2 dni robocze - 1,00 pkt
4. doświadczenie osób wyznaczonych do nadzoru branżowych robót budowlanych - 2,00 pkt
RAZEM - 9,72 pkt
 
Oferta nr 4 - Development Design Sp. z o.o., ul. Kopernika 25/2, 76-200 Słupsk
1. Cena oferty brutto - 378 496,83 zł - 5,16 pkt
2. jakość  wykonania usługi dla cz. A i cz. B przedmiotu zamówienia - 7 dni kalendarzowych - 1,00 pkt
3. termin przeprowadzania przeglądów w okresie gwarancji - 2 dni robocze - 1,00 pkt
4. doświadczenie osób wyznaczonych do nadzoru branżowych robót budowlanych - 2,00 pkt
RAZEM - 9,16 pkt
 
Oferta nr 5 - ARKADA Biuro Obsługi Budownictwa Jolanta Jezierska, ul. Słoneczna 26/3, 82-300 Elbląg
1. Cena oferty brutto - 430 500,00 zł - 4,22 pkt
2. jakość  wykonania usługi dla cz. A i cz. B przedmiotu zamówienia - 7 dni kalendarzowych - 1,00 pkt
3. termin przeprowadzania przeglądów w okresie gwarancji - 2 dni robocze - 1,00 pkt
4. doświadczenie osób wyznaczonych do nadzoru branżowych robót budowlanych - 0,80 pkt
RAZEM - 7,02 pkt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 08.03.2018
Data udostępnienia informacji: 08.03.2018
Ostatnia aktualizacja: 08.03.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.03.2018 13:41 Dodanie informacji Dominika Wojtunik