Nadzór inwestorski - Budowa lodowiska w Gdyni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - unieważnienie postępowania

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 
 
Dotyczy:         przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych p.n.: „Budowa lodowiska w Gdyni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”        
 
            Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych p.n.: „Budowa lodowiska w Gdyni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

            Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wyznaczył na dzień 14.12.2018 r. do godz. 10:00. W dniu 13.12.2018 r. o godz. 09:57 do Zamawiającego wpłynęła oferta złożona przez Development Design sp. z o.o., ul. Kopernika 25/2, 76-200 Słupsk, którą Zamawiający omyłkowo przyporządkował do innego postępowania na usługę nadzoru inwestorskiego i dokonał jej otwarcia w dniu 13.12.2018 r. o godz. 12:30, razem z innymi ofertami złożonymi na usługę nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Utworzenie Węzła Integracyjnego Gdynia Chylonia”. Po otwarciu ofert okazało się, że oferta Development Design sp. z o.o. dotyczyła postępowania na usługę nadzoru nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn: „Budowa lodowiska w Gdyni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”, w którym to postępowaniu termin składania ofert jeszcze nie upłynął.

            W związku z powyższym, ponieważ Zamawiający otworzył ofertę Wykonawcy Development Design Sp. z o.o. przed upływem terminu składania otwarcia ofert i nie może tej czynności powtórzyć w dniu 14.12.2018 r., postępowanie na usługę nadzoru nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn: „Budowa lodowiska w Gdyni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” zostało unieważnione. W przedmiotowym postępowaniu nie jest możliwy wybór oferty najkorzystniejszej zgodnie z przepisami ustawy Pzp, a co za tym idzie – nie jest możliwe zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy o zamówienie publiczne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 13.12.2018
Data udostępnienia informacji: 13.12.2018