Kurs na pracownika telemarketingu wraz z obsługą komputera, egzaminem zewn. i wydaniem certyfikatu ECDL BASE dla uczestników projektu „System wsparcia zatrudnienia dla m. Gdyni i obszaru ZIT – etap I”
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

MPC.271.42.2018
EZP 102/18

Przedmiot zamówienia: organizacja i przeprowadzenie grupowego kursu na profesjonalnego pracownika telemarketingu wraz z obsługą komputera (podstawy pracy z komputerem, podstawy pracy w sieci, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne) z egzaminem zewnętrznym i wydaniem certyfikatu ECDL BASE lub innego o równoważnym standardzie dla maksymalnie 5 uczestników/-czek projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”.
 
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, AL. Marszałka Piłsudskiego 52/54
 
Zamówienie w szczególności dotyczyło następującej usługi:
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie grupowego kursu na profesjonalnego pracownika telemarketingu wraz z obsługą komputera (podstawy pracy z komputerem, podstawy pracy w sieci, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne) z egzaminem zewnętrznym i wydaniem certyfikatu ECDL BASE lub innego o równoważnym standardzie dla maksymalnie 5 uczestników/-czek projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”. Wskazana tematyka szkoleń wynika z identyfikacji potrzeb uczestników/-czek dokonywanej na bieżąco w ramach poradnictwa zawodowego indywidualnego i wynika z utworzonych Indywidualnych Planów Działania.
Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczestników/-czek w zakresie umiejętności niezbędnych do samodzielnej pracy na stanowisku telemarketera, podniesienie poziomu wiedzy w zakresie sprzedaży zdalnej, technik komunikacyjnych, standardów obsługi komputera oraz technik sprzedaży.
 
Zapytanie ofertowe skierowano w formie pisemnej bezpośrednio do 4 podmiotów oraz opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdyni na stronie internetowej www.gdynia.pl.
 
W odpowiedzi wpłynęła oferta od następującego podmiotu:


W dniu 21.09.2018r. Komisja dokonała otwarcia i oceny złożonej oferty na organizację i przeprowadzenie grupowego kursu na profesjonalnego pracownika telemarketingu wraz z obsługą komputera (podstawy pracy z komputerem, podstawy pracy w sieci, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne) z egzaminem zewnętrznym i wydaniem certyfikatu ECDL BASE lub innego o równoważnym standardzie dla maksymalnie 5 uczestników/-czek projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”.
 
Ocena oferty została dokonana w oparciu o następujące kryteria:
1) cena (C) – waga kryterium: 60%
2) doświadczenie trenera (D) – waga kryterium: 40%
Ilość kursów przeprowadzonych przez Wykonawcę w okresie dwóch lat przed dniem złożenia oferty, a jeśli czas prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie:
a) powyżej 5 kursów – 10 pkt
b) od 3 do 5 kursów – 5 pkt
c) poniżej 3 kursów – 0 pkt
Za najkorzystniejszą zostaje uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie
z wzorem: P = C + D, gdzie:
P – oznacza łączną liczbę punktów oferty ocenianej
C – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
D – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium „Doświadczenie trenera”
 
Zestawienie ofert w odpowiedzi na zapytanie:


Wybrano ofertę następującego podmiotu: 
O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński z siedzibą w Wejherowie (84-200) przy ul. Sobieskiego 217.
 
Uzasadnienie: Wybrany wykonawca spełnia warunki niezbędne do wykonania zamówienia, przedstawiona przez niego oferta jest jedyna i nie przekracza kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na realizację ww. zamówienia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Monika Antkowiak
Ostatnio zmodyfikował: Monika Antkowiak
Data wytworzenia informacji: 21.09.2018
Data udostępnienia informacji: 21.09.2018
Ostatnia aktualizacja: 21.09.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.09.2018 15:37 Dodanie informacji Monika Antkowiak