Informacja o wyborze oferty na wykonanie druków własnych w 2018r

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
dotyczy: postępowania w trybie zapytania o cenę o wartości poniżej 209.000 euro na wykonanie druków własnych w 2018.
 
Zamawiający działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1579.), informuje,  że decyzją Sekretarza Miasta Gdyni z dnia 05.02.2018 zatwierdzono wynik postępowania nr 3/18 o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę o wartości poniżej 209.000 euro na wykonanie druków własnych           w 2018.
W terminie wskazanym w SIWZ oferty ważne złożyły następujące firmy z ceną wykonania zamówienia:
1. „Contrast ” Drukarnia Jerzy Kanikuła  81-208 Gdynia ul. Działdowska 14  482568,98 zł      
2. Drukarnia Cyfrowa „InfoDruk” Magdalena Kleczyk  81-331 Gdynia             ul. Kapitańska 11b  459589,50 zł  
3. Studio – Millennium Rafał Wojciechowski 81-535 Gdynia ul. Płocka 8 578838,00 zł
4. P.H. „Maja” Janusz Mazur ul. Starowiejska 24 81-356 Gdynia 574486,88 zł
5. „Pakom” Sp. z o.o.  80-209 Chwaszczyno ul. Oliwska 108  505548,45 zł
 
Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę firmy: Drukarnia Cyfrowa „InfoDruk” Magdalena Kleczyk  81-331Gdynia ul. Kapitańska 11b, która zaoferowała najniższą cenę usługi – 459589,50zł brutto.
Jednocześnie zgodnie z art.94 ust.2 pkt.3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art.94 ust.1 pkt.2 ustawy, tj. w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Andrzej Ciupalski
Ostatnio zmodyfikował: Andrzej Ciupalski
Data wytworzenia informacji: 05.02.2018
Data udostępnienia informacji: 05.02.2018
Ostatnia aktualizacja: 07.03.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.03.2018 12:40 Aktualizacja treści Andrzej Ciupalski