Druk materiałów informacyjno-promocyjnych miasta Gdyni

Ogłoszenie o wyniku postępowania na druk materiałów informacyjno-promocyjnych miasta Gdyni nr EZP 16/18                                                                                                               
Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt 1 oraz art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
                                                                                                  
W postępowaniu na druk materiałów informacyjno-promocyjnych miasta Gdyni wpłynęły wymienione  poniżej oferty, których oceny zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonał zgodnie z kryteriami oceny ofert  wskazanymi w SIWZ.

1. Drukarnia Misiuro Zbigniew Misiuro, ul. Gdańska 29, 80-518 Gdańsk 

cena oferty 179 180 zł
w kryterium cena 20 pkt (najniższa cena)  x50% (waga kryterium) =10 pkt
wkryterium jakość dostarczonych publikacji: 20 pkt x 50% (waga kryterium) =10 pkt
razem oferta Drukarnia Misiuro Zbigniew Misiuro 20 pkt

2. Zakład Poligraficzny Normex  Iwona Morawczyńska , ul. Wyspiańskiego 2, 80-432 Gdańsk                                  

cena oferty   195 398 zł   
w kryterium cena   9,17 pktx50% (waga kryterium) =4,59 pkt                            
w kryterium  jakość dostarczonych publikacji: 20 pkt x50 % (waga kryterium) = 10 pkt
razem oferta Zakład Poligraficzny Normex  14,59 pkt                                  

3. VIPRO s.c. ul. Grunwaldzka 209,a, 80-266 Gdańsk

cena oferty  238 759 zł
w kryterium cena 7,5 pktx50% (waga kryterium) =3,75 pkt
w kryterium  jakość dostarczonych publikacji: 20 pkt x50% (waga kryterium) =10 pkt
razem oferta  VIPRO s.c.  13,75 pkt    
                                                       
4. Wydawnictwo Bernardinum Sp z o.o.,  
ul. Bp. Dominika 11, 83-130 Pelplin

cena oferty  252 696 zł                                                                                  
w kryterium jakość dostarczonych publikacji: brak możliwości oceny oferty w tym kryterium, brak  opisu  wskazującego, do której kategorii należy dana  publikacja, teczka do listu nie spełnia parametrów opisanych w SIWZ brak tłoczenia.  Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp i pkt 5.4 i 5.5  SIWZ oferta zostaje odrzucona jako niezgodna ze SIWZ.                                                                                                                                                

5
. Pasaż Sp. z o.o., ul. Rydlówka 24, 30-363 Kraków

cena oferty  243 931 zł
w kryterium jakość dostarczonych  publikacji brak możliwości oceny oferty w tym kryterium. Wykonawca nie dostarczył żadnych publikacji do oceny. Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp  i pkt. 5.4 SIWZ  oferta zostaje odrzucona jako niezgodna ze SIWZ.                                                                                                          

Najkorzystniejszą ofertą według kryterium  ceny i kryterium oceny jakości jest Drukarnia Misiuro Zbigniew Misiuro. 
                                                                                                                                                           
Zamawiający informuje, że na podstawie art.94 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych może zawrzeć umowę z wybranym w postępowaniu Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu  środków komunikacji elektronicznej.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 14.03.2018
Data udostępnienia informacji: 21.03.2018
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.03.2018 11:10 Korekta Michał Kowalski
21.03.2018 11:05 Korekta Michał Kowalski
21.03.2018 11:01 Korekta Ewa Niedziałkowska
21.03.2018 10:52 Korekta Ewa Niedziałkowska