Druk i kolportaż biuletynu RATUSZ w 2019 roku

Gdynia, dn. 20.12.2018 r.
MMR.271.22.2018

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonym przez Gminę Miasta Gdyni na Druk i kolportaż biuletynu RATUSZ – Informacje Rady i Prezydenta Miasta Gdyni w roku 2019.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert  na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. ceny i oceny wydruku zaproponowanych przez zamawiającego dwóch numerów „Ratusza”.
W postępowaniu wygrała oferty,  która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz Wykonawca,
który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu.
I. Wybrano ofertę nr 1 złożoną przez: Zakłady Graficzne im. Józefa Czyżewskiego Sp. z o.o., ul. Gazety Tczewskiej 1, 83-110 Tczew;
1) punktacja przyznana w kryterium „cena” – 60/60 pkt,
2) punktacja przyznana w kryterium „ocena wydruku zaproponowanych przez zamawiającego dwóch numerów Ratusza” – 40/40 pkt,
3) łączna punktacja – 100/100 pkt.
II. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym
i prawnym: Nie dotyczy.
IV. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: Nie dotyczy.
V. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminów określonych w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp.           
VI. Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej"  od art. 179
do art.198.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Paweł Jałoszewski
Ostatnio zmodyfikował: Paweł Jałoszewski
Data wytworzenia informacji: 20.12.2018
Data udostępnienia informacji: 20.12.2018
Ostatnia aktualizacja: 20.12.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.12.2018 14:04 Korekta Paweł Jałoszewski
20.12.2018 14:03 Dodanie informacji Paweł Jałoszewski