Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych i pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych w Gdyni w ramach projektu „Małe skrzydła..."

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY,
Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych i pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych w Gdyni w ramach projektu „Małe skrzydła, wysokie loty ....” etap I
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa  wyposażenia pracowni przedmiotowych i pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych w Gdyni w ramach projektu pn. „Małe skrzydła, wysokie loty – program kompleksowego wsparcia szkół podstawowych w Gdyni” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  2014-2020, etap I,
 
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
 
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert  na podstawie kryteriów określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. ceny, okresu udzielonej gwarancji oraz terminu wykonania zamówienia.
 
W załączniku nr 1 przedstawiamy zestawienie zawierające wykaz ofert złożonych w postępowaniu, z podziałem na poszczególne części zamówienia i przyznaną punktacją.            
 
1. W poszczególnych częściach postępowania wybrano oferty,  które odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz Wykonawcy, którzy spełnili wszystkie warunki udziału w postępowaniu:
 
1. W zakresie 1 części zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Educarium Sp. z o. o.,
ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz, za cenę 39.267,00 zł. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a przedstawiona oferta uzyskała 8 punktów.
 
2. W zakresie 2 części zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Firma Handlowa „PRYMUS” Violetta Burgielska ul. Wałowa 31, 57-220 Ziębice, za cenę 29.020,66 zł. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a przedstawiona oferta uzyskała 10 punktów.
 
3. W zakresie 3 części zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Firma Handlowa „PRYMUS” Violetta Burgielska ul. Wałowa 31, 57-220 Ziębice, za cenę 55.374,60 zł. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a przedstawiona oferta uzyskała 10 punktów.
 
4. W zakresie 4 części zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Educarium Sp. z o .o.,
 ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz, za cenę 41.731,00. Wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu, a przedstawiona oferta uzyskała 8 punktów.
 
5. W zakresie 5 części zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Firma Handlowa „PRYMUS” Violetta Bargielska ul. Wałowa 31, 57-220 Ziębice, za cenę 28.321,98. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a przedstawiona oferta uzyskała 10 punktów.
 
6. W zakresie 6 części zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Educarium Sp. z o .o.,
ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz, za cenę 1.680,00. Wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu, a przedstawiona oferta uzyskała 8 punktów.
7. W zakresie 7 części zamówienia nie złożono żadnej oferty. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie 7 części zamówienia.
 
8. W zakresie 8 części zamówienia nie złożono żadnej oferty. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie 8 części zamówienia.
 
9. W zakresie 9 części zamówienia nie złożono żadnej oferty. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie 9 części zamówienia.
 
10. W zakresie 10 części zamówienia nie złożono żadnej oferty. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie 10 części zamówienia.
 
11. W zakresie 11 części zamówienia nie złożono żadnej oferty. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie 11 części zamówienia.
 
12. W zakresie 12 części zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Educarium Sp. z o .o.,
 ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz, za cenę 80.788,00 zł. Wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu, a przedstawiona oferta uzyskała 8 punktów.
 
 
2. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy.
 
3. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy.
 
5. Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: po 17 lutego 2018 r.
 
6. Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579)  - dział VI  "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art.198.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Data wytworzenia informacji: 08.02.2018
Data udostępnienia informacji: 08.02.2018