Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych i pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych (klas gimnazjalnych) w Gdyni - etap I

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych i pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych (klas gimnazjalnych) w Gdyni - etap I

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę wyposażenia pracowni przedmiotowych i pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych (klas gimnazjalnych) w Gdyni
w ramach projektu pn. „Rozwiń skrzydła – program kompleksowego wsparcia gimnazjów w Gdyni” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  2014-2020, etap I;
 
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
 
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert  na podstawie kryteriów określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. ceny, okresu udzielonej gwarancji oraz terminu wykonania zamówienia.
 
W załączniku nr 1 przedstawiamy zestawienie zawierające wykaz ofert złożonych w postępowaniu, z podziałem na poszczególne części zamówienia i przyznaną punktacją.            
 
1. W poszczególnych częściach postępowania wybrano oferty,  które odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz Wykonawcy, którzy spełnili wszystkie warunki udziału w postępowaniu:
 
1. W zakresie 1 części zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Educarium Sp. z o. o.,
ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz, za cenę 42.700,00. Wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu, a przedstawiona oferta uzyskała 8,73 punktów.
 
2. W zakresie 2 części zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Nowa Szkoła Sp. z o. o., ul. POW 25, 90-248 Łódź, za cenę 68.452,00 zł. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,
a przedstawiona oferta uzyskała 7,40 punktów.
 
3. W zakresie 3 części zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Educarium Sp. z o .o.,
ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz, za cenę 32.906,00 zł. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a przedstawiona oferta uzyskała 9,00 punktów.
 
4. W zakresie 4 części zamówienia nie złożono żadnej oferty. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie 4 części zamówienia.
 
5. W zakresie 5 części zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Educarium Sp. z o .o.,
ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz, za cenę 32.412,00 zł. Wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu, a przedstawiona oferta uzyskała 9,00 punktów.
 
6. W zakresie 6 części zamówienia wybrano ofertę złożoną przez CEZAS-GLOB Sp. z o. o., ul. Żelazna 2, 10-419 Olsztyn, za cenę 1.740,00 zł. Wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu, a przedstawiona oferta uzyskała 8,00 punktów.
 
7. W zakresie 7 części zamówienia wybrano ofertę złożoną przez CEZAS-GLOB Sp. z o. o., ul. Żelazna 2, 10-419 Olsztyn, za cenę 5.760,00 zł. Wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu, a przedstawiona oferta uzyskała 8,00 punktów.
 
8. W zakresie 8 części zamówienia wybrano ofertę złożoną przez CEZAS-GLOB Sp. z o. o., ul. Żelazna 2, 10-419 Olsztyn, za cenę 18.019,00 zł. Wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu, a przedstawiona oferta uzyskała 8,00 punktów.
 
9. W zakresie 9 części zamówienia nie złożono żadnej oferty. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie 9 części zamówienia.
 
10. W zakresie 10 części zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Moje Bambino Sp. z o. o. Sp. K.
ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź, za cenę 5.258,25 zł. Wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu, a przedstawiona oferta uzyskała 10,00 punktów.
 
11. W zakresie 11 części zamówienia cena jedynej, złożonej w ramach postępowania oferty
w wysokości: 83.000,00 zł, przekracza wartość  przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia
w wysokości: 45.215,10 zł brutto. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie 11 części zamówienia.
 
12. W zakresie 12 części zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Educarium Sp. z o. o.,
 ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz, za cenę 67.985,33 zł. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a przedstawiona oferta uzyskała 9,00 punktów.
 
 
2. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: Zamawiający odrzuca ofertę firmy Nowa Szkoła Sp. z o. o., ul. POW 25, 90-248 Łódź.
 
Z dniem 08.12.2017 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę – Nowa Szkoła Sp. z o. o., Ul. POW 25, 90-248 Łódź, do wyjaśnienia rażąco niskiej  ceny w zakresie części zamówienia nr 3 – przyrządy i narzędzia do obserwacji. Zaproponowana przez Wykonawcę cena oferty wynosi: 19.252,00 zł brutto, natomiast szacunkowa wartość zamówienia brutto wynosi: 56.558,84 zł. Wezwanie przesłano pisemnie oraz mailowo.
               
Z dniem 11.12.2017 r. do Zamawiającego wpłynęły wyjaśnienia Wykonawcy przesłane w formie mailowej. Wykonawca wyjaśnił, iż „Zaoferowana cena przedmiotu zamówienia zawiera rabaty oraz upusty, jakie Spółka Nowa Szkoła, postanowiła udzielić w przedmiotowym postępowaniu… Spółka Nowa Szkoła współpracuje
od wielu lat z producentami przedmiot zamówienia a wynegocjowane długoletnie kontrakty pozwalają
na utrzymanie cen na aktualnym poziomie zachowując uczciwy zysk…. Część elementów przedmiotu oferty sprowadzana jest z zagranicy od bezpośrednich producentów…. Korzystna cenowo umowa z firmą kurierską  ma też znaczny wpływ na wysokość ceny oferty i stanowi niewielki ułamek tej wartości (1%). Ponadto wykonawca wskazał, iż korzystna cena oferty wynika z długoletnich umów zawartych z dostawcami, których jednak Wykonawca nie może przedstawić ze względu na konieczność dochowania tajemnicy handlowej.” Jednocześnie Wykonawca wskazał, iż „Strategia i polityka udzielania rabatów i upustów, które są szeroko stasowane
w handlu, także przez inne podmioty jest rozpatrywana dla każdego potencjalnego odbiorcy z osobna,
co ma również miejsce w tym konkretnym przypadku i przekłada się na wartość oferty w granicach prawa”.
               
Z art. 90 ust. 3 Pzp wynika, że obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy. Brak złożenia dowodów na potwierdzenie wyjaśnień dotyczących ceny nie skutkuje odrzuceniem oferty jedynie w sytuacji, gdy z ich treści można wyczytać takie informacje, które tłumaczą sposób kalkulacji zaoferowanej ceny (zob. wyrok z dnia 2 kwietnia 2015 r., KIO 547/15).
 
W ocenie Zamawiającego Wykonawca nie przedstawił informacji tłumaczących sposób kalkulacji ceny. Zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę
w stosunku do przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający odrzuca ofertę firmy
Nowa Szkoła Sp. z o. o., na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.
 
 
3. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy.
 
5. Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: po 18 lutego 2018 r.
 
6. Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579)  - dział VI  "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art.198.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Data wytworzenia informacji: 08.02.2018
Data udostępnienia informacji: 08.02.2018