Dostawa wraz z montażem dźwigu osobowego w szybie windowym przy budynku Przychodni Orłowo przy ul. Wrocławskiej 54 w Gdyni

MBI.271.21.2018.MK                                                                                            
03/1712
 

OGŁOSZENIE O WYNIKU

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na Dostawę wraz z montażem dźwigu osobowego w szybie windowym przy budynku Przychodni Orłowo przy ul. Wrocławskiej 54 w Gdyni.”

Zgodnie z art. 92 ust 1 pkt 1) oraz art. 92 ust 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zgodnie z zapisami SIWZ, w dniu 16.07.2018r. przeprowadzono część jawną – dokonano otwarcia złożonych ofert w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na Dostawę wraz z montażem dźwigu osobowego w szybie windowym przy budynku Przychodni Orłowo przy ul. Wrocławskiej 54 w Gdyni.”

W niniejszym postępowaniu w wyznaczonym terminie złożono dwie oferty dotyczące ww. zamówienia.
Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie kryteriów oceny ofert zawartych w SIWZ.

Tab. 1: Ocena ofert
Tab. 1: Ocena ofert

Zamawiający na podstawie art. 91 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych, wybrał najkorzystniejszą złożoną ofertę dla ww. zamówienia, spełniającą równocześnie kryteria oraz warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ. Oferta, została złożona przez firmę SCHINDLER POLSKA Sp. z o. o. z siedzibą ul. Postępu 12A, 02-676 Warszawa.
Złożona oferta otrzymała łącznia 100,00 punktów dla ww. zamówienia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Edyta Bielawiec
Data wytworzenia informacji: 01.08.2018
Data udostępnienia informacji: 01.08.2018