Dostawa urządzeń i materiałów biurowych do szkół zawodowych w Gdyni


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY,
UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI POSTĘPOWANIA
 
 
Nazwa zamówienia: Dostawa urządzeń i materiałów biurowych do szkół zawodowych w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie".
 
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 z poń. zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
 
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert  na podstawie kryteriów określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. ceny, okresu udzielonej gwarancji oraz czasu reakcji Wykonawcy na zgłoszone usterki.
 
1. Poniżej przedstawiamy zestawienie zawierające wykaz ofert złożonych w postępowaniu i przyznaną punktację:

Nr oferty Nr części zamówienia Nazwa (firma)
i adres wykonawcy
Cena
(brutto)
Okres udzielonej gwarancji Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie usterki PUNKTACJA
1 2 DIAGONAL Cezary Świątkowski ul. Janka Wiśniewskiego 26,
81-335 Gdynia
12.564,45 zł (6,00 pkt) 36 miesięcy (3,00 pkt) 1 dzień (1,00 pkt) 10,00
2. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części zamówienia nr 2 (tablice) wybrano ofertę nr 1 złożoną przez DIAGONAL Cezary Świątkowski ul. Janka Wiśniewskiego 26, 81-335 Gdynia.
 
Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania zawarte w SIWZ oraz w świetle obowiązujących
w postępowaniu kryteriów oceny ofert tj. ceny oferty brutto 60%, okresu udzielonej gwarancji 30%, kryterium czasu reakcji Wykonawcy na zgłoszenie usterki 10%, oferta uzyskała maksymalną punktację w wysokości 10 punktów.
 
3. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części zamówienia nr 1 (urządzenia biurowe)  Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 z poń. zm.). W zakresie części zamówienia nr 1 nie złożono żadnej oferty.
 
4. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:
nie dotyczy.
 
5. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy.

6. Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)  - dział VI  "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art. 198.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Data wytworzenia informacji: 30.04.2018
Data udostępnienia informacji: 30.04.2018