Dostawa urządzeń biurowych do szkół zawodowych w Gdyni

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Nazwa zamówienia: Dostawa urządzeń biurowych do szkół zawodowych w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie".
 
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 z poń. zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
 
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert  na podstawie kryteriów określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. ceny, okresu udzielonej gwarancji oraz terminu wykonania zamówienia.
 
1. Poniżej przedstawiamy zestawienie zawierające wykaz ofert złożonych w postępowaniu i przyznaną punktację:

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy: nr 1 - Modernity for Business Inga Majewska, 76-020 Bobolice, ul. Reja 7B.

Cena (brutto): 28.893,41 (6,00 pkt)
Okres udzielonej gwarancji: 36 miesięcy (1,00 pkt)
Termin wykonania zamówienia: 5 dni (2,00 pkt)
PUNKTACJA: 9,00 pkt

2. W przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Modernity for Business Inga Majewska, 76-020 Bobolice, ul. Reja 7B, za cenę brutto: 28.893,41 zł.
 
Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania zawarte w SIWZ oraz w świetle obowiązujących
w postępowaniu kryteriów oceny ofert tj. ceny oferty brutto 60%, okresu udzielonej gwarancji 20%, terminu wykonania zamówienia 10%, oferta uzyskała punktację w wysokości 9,00 punktów.
 
3. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:
nie dotyczy.
 
4. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy.
 
5. Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)  - dział VI  "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art. 198.


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Data wytworzenia informacji: 07.09.2018
Data udostępnienia informacji: 07.09.2018