Dostawa tabletów do gdyńskich szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY,
OFERTACH ODRZUCONYCH
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa tabletów do gdyńskich szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  2014-2020.
 
                Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 z poń. zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
 
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert  na podstawie kryteriów określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. ceny i okresu udzielonej gwarancji .
 
1. W załaczniku przedstawiamy zestawienie zawierające wykaz ofert złożonych w postępowaniu i przyznaną punktację.

2. W przedmiotowym postępowaniu odrzucono ofertę firmy: KAFAR Bartłomiej Sztukiert, ul. Tenisowa 8,
05-220 Zielonka. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z dniem 05.10.2018 r. Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ, w której wskazano m.in., że Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 24 miesiące. Złożona oferta Wykonawcy określa termin gwarancji na przedmiot umowy
na okres 12 miesięcy. W związku z powyższym, złożona oferta nie odpowiada treści SIWZ.
 
3. W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3 złożoną przez Komputer 3000 Sp. z o. o. ul. Moniuszki 12, 21-500 Bielsko-Biała, za cenę 171.450,00 zł netto.
Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania zawarte w SIWZ oraz w świetle obowiązujących
w postępowaniu kryteriów oceny ofert tj. ceny oferty brutto 60%, okresu udzielonej gwarancji 40,00%, oferta uzyskała najwyższa punktację w wysokości 8,00 punktów.
 
4. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy.
 
5. Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2017 r.
poz. 1579 z późn. zm.)  - dział VI  "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art. 198.
 
6. Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Data wytworzenia informacji: 16.10.2018
Data udostępnienia informacji: 16.10.2018