Dostawa systemów cyfrowego laboratorium językowego dla szkół zawodowych w Gdyni


SI.271.16.2018                                                                                                          Gdynia, dnia 30 maj 2018 r.
EZP 33/18
                                                                                                                               
 
dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę systemów cyfrowego laboratorium językowego dla szkół  zawodowych w Gdyni

                                     Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam, że Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na dostawę systemów cyfrowego laboratorium językowego dla szkół zawodowych w Gdyni, realizowanej w ramach projektu "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie", umowa o dofinansowanie nr RPPM.04.01.00-22-0001/16-01. Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W postępowaniu, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” oferty złożyło 2 wykonawców:

Nr. oferty Nazwa i adres wykonawcy Cena brutto oferty Okres gwarancji ponad założony obligatoryjny okres gwarancji Termin wykonania dostaw Punktacja
1 AKTIN Sp. z o.o.                 ul. Grota – Roweckiego 38, 41-214 Sosnowiec 291 610,00 zł 20 miesięcy 25 dni kalendarzowych Cena- 3,54
Gwarancja ponad- 2
Termin wyk. dostaw- 2
Suma punktów- 7,54
2 NORDWECO Sp. z o.o.,        ul. Wieniawskiego 21,  71-130 Szczecin 171 892,50 zł 20 miesięcy 25 dni kalendarzowych Cena- 6
Gwarancja ponad- 2
Termin wyk. dostaw- 2
Suma punktów- 10

Na realizację zadania Zamawiający przeznaczył 194 000,00 zł. brutto. Zamawiający określił następujące kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty : cena oferty brutto – 60 %, okres gwarancji ponad założony obligatoryjny okres gwarancji – 20 %, termin wykonania dostaw – 20%
 
Za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez wykonawcę NORDWECO Sp. z o.o. Cena oferty 171 892,50 zł brutto. Oferta otrzymała największą ilość punktów – łącznie 10 pkt.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Goran
Data wytworzenia informacji: 28.05.2018
Data udostępnienia informacji: 30.05.2018
Ostatnia aktualizacja: 30.05.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.05.2018 15:28 Dodanie informacji Aleksandra Goran