Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla szkół zawodowych w Gdyni - wybór najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam, że Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla szkół zawodowych    w Gdyni realizowana w ramach projektu "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni, realizowanej w ramach projektu "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie", umowa o dofinansowanie nr RPPM.04.01.00-22-0001/16-01. Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W postępowaniu, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2017 r., poz. 1579    ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” oferty złożyło 5 wykonawców:


Nr.oferty Nazwa i adres wykonawcy Cena brutto okres gwarancji ponad założony obligatoryjny okres gwarancji Punktacja
1 Koma Nord Sp. z o.o.               ul. Łużycka 2                     81-537 Gdynia 2 150 066,20 zł 20 miesięcy Cena- 5,70
Gwarancja ponad-4
Suma punktów- 9,70
2 PRZP Systemy Informacyjne     Sp. z o.o.                                 ul. Kilińskiego 6                 28-230 Połaniec 2 041 848,65 zł 40 miesięcy Cena- 6
Gwarancja ponad-8
Suma punktów- 14
3 Innovation In Technology           Sp. z o.o.                               ul. Śliwkowa 1                    78-100 Niekanin 2 050 985,44 40 miesięcy Cena- 5,97
Gwarancja ponad-8
Suma punktów- 13,97
4 Sprint SA                                  ul. Jagiellończyka 26          10-062 Olsztyn 2 914 577,69 40 miesięcy Cena- 4,20
Gwarancja ponad- 8
Suma punktów- 12,20
5 Axel Komputer Sp. z o.o.         ul. Chodowieckiego 5        80-208 Gdańsk 2 189 028,83 3 miesiące Cena- 5,60
Gwarancja ponad-0,6
Suma punktów- 6,20Na realizację zadania Zamawiający przeznaczył 1 796 836,59 zł netto  (2 210 109,00 zł. brutto).
Zamawiający określił następujące kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty : cena oferty brutto – 60 %, okres gwarancji ponad założony obligatoryjny okres gwarancji – 40 %.

Zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy SPRINT SA na podstawie art.89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oferta wykonawcy Sprint SA nie spełnia wymagań specyfikacji istotnych warunków zamówienia ponieważ: projektory wymienione w pozycjach 1.21.i 1.29 formularza cenowego nie spełniają wymagania dotyczącego maksymalnej odległości z jakie projektor musi wyświetlić obraz o wymaganym rozmiarze; przełączniki wymienione w w pozycjach 1.23 i 1.24 nie obsługują wymaganej funkcjonalności BPDU Filtering/Guard.

Zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez wykonawcę PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o. Cena oferty 2 041 848,65 zł brutto. Oferta otrzymała największą ilość punktów- łącznie 14 pkt.


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 07.11.2018
Data udostępnienia informacji: 07.11.2018