Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do gdyńskich szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI POSTĘPOWANIA
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do gdyńskich szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  2014-2020.  Zamówienie obejmuje zakup, dostawę oraz montaż i uruchomienie sprzętu komputerowego i multimedialnego.
                Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 z poń. zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
 
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert  na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. ceny, terminu wykonania zamówienia i okresu udzielonej gwarancji.
 
1. Poniżej przedstawiamy zestawienie zawierające wykaz ofert złożonych w postępowaniu i przyznaną punktację:

Nr części zamówienia Nr oferty Nazwa (firma)
i adres wykonawcy
Cena Termin wykonania zamówienia Okres gwarancji PUNKTACJA
1 1 AXEL COMPUTER Sp. z o. o. ul. Chodowieckiego 5, 80-208 Gdańsk 967.426,00 netto 20 dni Dłuższy o 25 miesięcy od minimalnego -------
2 1 AXEL COMPUTER Sp. z o. o. ul. Chodowieckiego 5, 80-208 Gdańsk 254.123,00 netto 20 dni Dłuższy o 25 miesięcy od minimalnego -------
3 2 F.H.U. Diament Dorota Bukalska
Ul. Traugutta 2/4,                     42-200 Częstochowa
336.551,37 brutto
(4,25 pkt)
20 dni
(1,00 pkt)
Dłuższy o 25 miesięcy od minimalnego (3,00 pkt) 8,25
3 3 NORDWECO Sp. z o. o. ul. Wieniawskiego 21,                   71-130 Szczecin 238.268,55 brutto
(6,00 pkt)
20 dni
(1,00 pkt)
Dłuższy o 25 miesięcy od minimalnego (3,00 pkt) 10,00
4 2 F.H.U. Diament Dorota Bukalska
Ul. Traugutta 2/4,                     42-200 Częstochowa
144.731,64 brutto
(5,72 pkt)
20 dni
(1,00 pkt)
Dłuższy o 25 miesięcy od minimalnego (3,00 pkt) 9,72
4 3 NORDWECO Sp. z o. o. ul. Wieniawskiego 21,                   71-130 Szczecin 138.107,45 brutto
(6,00 pkt)
20 dni
(1,00 pkt)
Dłuższy o 25 miesięcy od minimalnego (3,00 pkt) 10,00

2. Zamawiający, działając na podstawie 92 ust 1 pkt 7 w związku z art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), informuje,
iż unieważnia cześć zamówienia nr 1 (laptopy, tablety i urządzenia sieciowe; dostawa do szkół podstawowych w ramach projektu „Małe skrzydła, wysokie loty – program kompleksowego wsparcia szkół podstawowych
w Gdyni”) oraz część zamówienia nr 2 (laptopy, tablety i urządzenia sieciowe; dostawa do szkół podstawowych (klas gimnazjalnych) w ramach projektu „Rozwiń skrzydła – program kompleksowego wsparcia gimnazjów w Gdyni”) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do gdyńskich szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  2014-2020.  Zamówienie obejmuje zakup, dostawę oraz montaż i uruchomienie sprzętu komputerowego i multimedialnego.
 
Zgodnie z zapisami art. 93 ust 1 pkt 4, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć  
tę kwotę do  ceny najkorzystniejszej oferty.
W ramach części postępowania nr 1 (laptopy, tablety i urządzenia sieciowe; dostawa do szkół podstawowych w ramach projektu „Małe skrzydła, wysokie loty – program kompleksowego wsparcia szkół podstawowych w Gdyni”) wpłynęła jedna oferta Wykonawcy AXEL COMPUTER Sp. z o. o.
ul. Chodowieckiego 5, 80-208 Gdańsk na kwotę netto 967.426,00 zł. Zamawiający przeznaczył
na sfinansowanie przedmiotowej części zamówienia kwotę w wysokości: 598.872,25 zł brutto. W związku
z faktem, iż cena najkorzystniejszej oferty znacząco przekracza wartość kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, Zamawiający unieważnia postępowanie w ramach części postępowania nr 1.
 W ramach części postępowania nr 2 (laptopy, tablety i urządzenia sieciowe; dostawa do szkół podstawowych (klas gimnazjalnych) w ramach projektu „Rozwiń skrzydła – program kompleksowego wsparcia gimnazjów w Gdyni”) wpłynęła jedna oferta Wykonawcy AXEL COMPUTER Sp. z o. o. ul. Chodowieckiego 5, 80-208 Gdańsk na kwotę netto 254.123,00 zł. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowej części zamówienia kwotę w wysokości: 200.799,00 zł brutto zł. W związku z faktem, iż cena najkorzystniejszej oferty znacząco przekracza wartość kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, Zamawiający unieważnia postępowanie w ramach części postępowania nr 2.

3. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części zamówienia nr 3 zamówienia (sprzęt multimedialny, skanery i drukarki; dostawa do szkół podstawowych w ramach projektu „Małe skrzydła, wysokie loty – program kompleksowego wsparcia szkół podstawowych w Gdyni”)  wybrano ofertę nr 3 złożoną przez NORDWECO Sp. z o. o. ul. Wieniawskiego 21, 71-130 Szczecin, za cenę brutto 238.268,55 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania zawarte w SIWZ oraz w świetle obowiązujących w postępowaniu kryteriów oceny ofert tj. ceny oferty brutto 60%, okresu udzielonej gwarancji 30%, terminu wykonania zamówienia 10,00%, oferta uzyskała maksymalną punktację w wysokości 10 punktów.
Zamawiający zwiększył wysokość środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia do wysokości kwoty wynikającej z ceny najkorzystniejszej oferty.

4. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części zamówienia nr 4 zamówienia (sprzęt multimedialny, skanery i drukarki; dostawa do szkół podstawowych (klas gimnazjalnych) w ramach projektu „Rozwiń skrzydła – program kompleksowego wsparcia gimnazjów w Gdyni”)  wybrano ofertę nr 3 złożoną przez NORDWECO Sp. z o. o. ul. Wieniawskiego 21, 71-130 Szczecin, za cenę brutto 138.107,45  zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania zawarte w SIWZ oraz w świetle obowiązujących w postępowaniu kryteriów oceny ofert tj. ceny oferty brutto 60%, okresu udzielonej gwarancji 30%, terminu wykonania zamówienia 10,00%, oferta uzyskała maksymalną punktację w wysokości 10 punktów.
Zamawiający zwiększył wysokość środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia do wysokości kwoty wynikającej z ceny najkorzystniejszej oferty.

5. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy.
 
6. Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2017 r.
poz. 1579 z późn. zm.)  - dział VI  "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art. 198.
 
7. Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Data wytworzenia informacji: 02.07.2018
Data udostępnienia informacji: 02.07.2018