Dostawa sprzętu komputerowego do gdyńskich szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu komputerowego do gdyńskich szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  2014-2020 (część 1 i część 2).
 
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 z poń. zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
 
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert  na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. ceny i terminu wykonania zamówienia .
 
1. W załączniku przedstawiamy zestawienie zawierające wykaz ofert złożonych w postępowaniu i przyznaną punktację.

2. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części zamówienia nr 1 zamówienia wybrano ofertę
nr 1 złożoną przez AXEL COMPUTER Sp. z o. o. ul. Chodowieckiego 5, 80-208 Gdańsk, za cenę 552.039,00 zł netto.
Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania zawarte w SIWZ oraz w świetle obowiązujących w postępowaniu kryteriów oceny ofert tj. ceny oferty brutto 60%, terminu wykonania zamówienia 40,00%, oferta uzyskała maksymalną punktację w wysokości 10 punktów.
Zamawiający zwiększył wysokość środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia do wysokości kwoty wynikającej z ceny najkorzystniejszej oferty.
 
3. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części zamówienia nr 2 zamówienia wybrano ofertę
nr 1 złożoną przez AXEL COMPUTER Sp. z o. o. ul. Chodowieckiego 5, 80-208 Gdańsk, za cenę 192.509,00 zł  netto.
Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania zawarte w SIWZ oraz w świetle obowiązujących w postępowaniu kryteriów oceny ofert tj. ceny oferty brutto 60%, terminu wykonania zamówienia 40,00%, oferta uzyskała maksymalną punktację w wysokości 10 punktów.
 
4. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy.
 
5. Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2017 r.
poz. 1579 z późn. zm.)  - dział VI  "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art. 198.
 
6. Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Data wytworzenia informacji: 03.09.2018
Data udostępnienia informacji: 03.09.2018