Dostawa sprzętu AGD i RTV do szkół zawodowych w Gdyni



ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu AGD i RTV do szkół zawodowych w Gdyni w ramach projektu
pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie".
 
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 z poń. zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
 
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert  na podstawie kryteriów określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. ceny i okresu udzielonej gwarancji.
 
1. Poniżej przedstawiamy zestawienie zawierające wykaz ofert złożonych w postępowaniu i przyznaną punktację:
Nr części zamówienia Nr oferty Nazwa (firma)
i adres wykonawcy
Cena
(brutto)
Okres udzielonej gwarancji
(w miesiącach)
Punktacja
1 2 PHU „BMS” Sp. J. Z. Bielecki
Ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn
178.331,47 (6,00 pkt) 60 (4,00 pkt) 10,00
2 1 MM MARKET Małgorzata Małecka
ul. Szałwiowa 51A, 03-167 Warszawa
179.949,00 (4,50 pkt) 48 (2,80 pkt) 7,30
2 2 PHU „BMS” Sp. J. Z. Bielecki
Ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn
135.090,90 (6,00 pkt) 60 (4,00 pkt) 10,00
2. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części zamówienia nr 1  wybrano ofertę nr 2 złożoną przez PHU „BMS” Sp. J. Z. Bielecki, Ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn, za cenę brutto 178.331,47 zł.  
 
Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania zawarte w SIWZ oraz w świetle obowiązujących
w postępowaniu kryteriów oceny ofert tj. ceny oferty brutto 60%, okresu udzielonej gwarancji 40%, oferta uzyskała maksymalną punktację w wysokości 10 punktów.
 
3. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części zamówienia nr 2  wybrano ofertę nr 2 złożoną przez PHU „BMS” Sp. J. Z. Bielecki, Ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn, za cenę brutto 135.090,90 zł.  
 
Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania zawarte w SIWZ oraz w świetle obowiązujących
w postępowaniu kryteriów oceny ofert tj. ceny oferty brutto 60%, okresu udzielonej gwarancji 40%, oferta uzyskała maksymalną punktację w wysokości 10 punktów.
 
4. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:
nie dotyczy.
 
5. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy.
 
6. Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)  - dział VI  "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art. 198.
 
7. Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (dot. części zamówienia nr 2).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Data wytworzenia informacji: 30.05.2018
Data udostępnienia informacji: 30.05.2018