Dostawa specjalistycznych pomocy dydaktycznych do szkół zawodowych w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni..."

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY,
UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI POSTĘPOWANIA

Nazwa zamówienia: Dostawa specjalistycznych pomocy dydaktycznych do szkół zawodowych w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie".
 
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 z poń. zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
 
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert  na podstawie kryteriów określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. ceny, okresu udzielonej gwarancji oraz terminu wykonania zamówienia.
 
1. Poniżej przedstawiamy zestawienie zawierające wykaz ofert złożonych w postępowaniu i przyznaną punktację:

Nr oferty Nr części zamówienia Nazwa (firma)
i adres wykonawcy
Cena
(brutto)
Okres udzielonej gwarancji Termin wykonania zamówienia PUNKTACJA
1 1 ABPLANALP Sp. z o. o.
02-979 Warszawa, ul. Kostrzyńska 36
249.444,00 zł (6,00 pkt) 38 miesięcy (2,00 pkt) 30 dni       (2,00 pkt) 10,00
2 1 MERAZET S. A.
60-203 Poznań, ul. J. Krauthofera 36
252.848,64 zł (5,92 pkt) 38 miesięcy (2,00 pkt) 30 dni       (2,00 pkt) 9,92
2. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części zamówienia nr 1 (dostawa specjalistycznych pomocy dydaktycznych w tym zestawów panelowych) wybrano ofertę nr 1 złożoną przez ABPLANALP Sp. z o. o.
02-979 Warszawa, ul. Kostrzyńska 36.
 
Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania zawarte w SIWZ oraz w świetle obowiązujących
w postępowaniu kryteriów oceny ofert tj. ceny oferty brutto 60%, okresu udzielonej gwarancji 20%, kryterium terminu wykonania zamówienia 20%, oferta uzyskała maksymalną punktację w wysokości 10 punktów.
 
3. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części zamówienia nr 2 (dostawa specjalistycznych pomocy dydaktycznych (w tym plansze, tablice i inne)  do CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
I USTAWICZNEGO NR 1 oraz ZESPOŁU SZKÓŁ CHŁODNICZYCH I ELEKTRONICZNYCH),  części zamówienia nr 3 (dostawa specjalistycznych pomocy dydaktycznych do ZESPOŁU SZKÓŁ EKOLOGICZNO-TRANSPORTOWYCH), części zamówienia nr 4 (dostawa pomocy dydaktycznych do szkół zawodowych
w Gdyni) Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 z poń. zm.). W zakresie wskazanych części zamówienia nie złożono żadnej oferty.
 
4. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:
nie dotyczy.
 
5. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy.
 
6. Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)  - dział VI  "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art. 198.
 
7. Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Data wytworzenia informacji: 12.06.2018
Data udostępnienia informacji: 12.06.2018