Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni i warsztatów Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Nazwa zamówienia: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni i warsztatów Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie"
 
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 z poń. zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
 
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert  na podstawie kryteriów określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. ceny i okresu udzielonej gwarancji.
 
1. Poniżej przedstawiamy zestawienie zawierające wykaz ofert złożonych w postępowaniu i przyznaną punktację:

Nr oferty Nr części zamówienia Nazwa (firma)
i adres wykonawcy
Cena
(brutto)
Okres udzielonej gwarancji PUNKTACJA
2 1 PHU BMS Sp. j. Z. Bielecki
ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn
177.929,58 (6,00 pkt) 60 miesięcy (4,00 pkt) 10,00
2 2 PHU BMS Sp. j. Z. Bielecki
ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn
458.912,15
(6,00 pkt)
60 miesięcy (4,00 pkt) 10,00
1 3 PHU PAG Grażyna Król-Piekarska
ul. Jana Styki 3, 64-920 Piła
408.360,00 (6,00 pkt) 60 miesięcy (4,00 pkt) 10,00
2 3 PHU BMS Sp. j. Z. Bielecki
ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn
456.813,93 (5,36 pkt) 60 miesięcy (4,00 pkt) 9,36
2 4 PHU BMS Sp. j. Z. Bielecki
ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn
88.059,85
(6,00 pkt)
60 miesięcy (4,00 pkt) 10,00
2. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części zamówienia nr 1 (dostawa akcesoriów kuchennych
do  ZESPOŁU SZKÓŁ HOTELARSKO-GASTRONOMICZNYCH) wybrano ofertę nr 2 złożoną przez PHU BMS Sp. j. Z. Bielecki ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn, za cenę brutto 177.929,58  zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania zawarte w SIWZ oraz w świetle obowiązujących
w postępowaniu kryteriów oceny ofert tj. ceny oferty brutto 60%, okresu udzielonej gwarancji 40%, oferta uzyskała maksymalną punktację w wysokości 10 punktów.
 
3. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części zamówienia nr 2 (dostawa specjalistycznego sprzętu gastronomicznego do ZESPOŁU SZKÓŁ HOTELARSKO-GASTRONOMICZNYCH) wybrano ofertę nr 2 złożoną przez PHU BMS Sp. j. Z. Bielecki ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn, za cenę brutto 458.912,15 zł.
 
Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania zawarte w SIWZ oraz w świetle obowiązujących
w postępowaniu kryteriów oceny ofert tj. ceny oferty brutto 60%, okresu udzielonej gwarancji 40%, oferta uzyskała maksymalną punktację w wysokości 10 punktów.
 
4. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części zamówienia nr 3 (dostawa pieców wraz z akcesoriami
do ZESPOŁU SZKÓŁ HOTELARSKO-GASTRONOMICZNYCH) wybrano ofertę nr 1 złożoną przez PHU PAG Grażyna Król-Piekarska ul. Jana Styki 3, 64-920 Piła, za cenę brutto 408.360,00 zł.
 
Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania zawarte w SIWZ oraz w świetle obowiązujących
w postępowaniu kryteriów oceny ofert tj. ceny oferty brutto 60%, okresu udzielonej gwarancji 40%, oferta uzyskała maksymalną punktację w wysokości 10 punktów.
 
5. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części zamówienia nr 4 (dostawa wyposażenia i akcesoriów hotelowych do ZESPOŁU SZKÓŁ HOTELARSKO-GASTRONOMICZNYCH) wybrano ofertę nr 2 złożoną przez PHU BMS Sp. j. Z. Bielecki ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn, za cenę brutto 88.059,85 zł.
 
Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania zawarte w SIWZ oraz w świetle obowiązujących
w postępowaniu kryteriów oceny ofert tj. ceny oferty brutto 60%, okresu udzielonej gwarancji 40%, oferta uzyskała maksymalną punktację w wysokości 10,00 punktów.
 
6. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy.
 
7. Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)  - dział VI  "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art. 198.
 
8. Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Data wytworzenia informacji: 25.06.2018
Data udostępnienia informacji: 25.06.2018