Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni i warsztatów Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY,
UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI POSTĘPOWANIA
 
Nazwa zamówienia: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni i warsztatów Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie".
 
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 z poń. zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
 
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert  na podstawie kryteriów określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. ceny i okresu udzielonej gwarancji.
 
1. Poniżej przedstawiamy zestawienie zawierające wykaz ofert złożonych w postępowaniu i przyznaną punktację:

Nr oferty Nr części zamówienia Nazwa (firma)
i adres wykonawcy
Cena
(brutto)
Okres udzielonej gwarancji PUNKTACJA
3 1 ANETENA Paweł Zawiszewski
ul. Działdowska 16, 81-208 Gdynia
50.995,50
(6,00 pkt)
60 miesięcy (4,00 pkt) 10,00
3 2 ANETENA Paweł Zawiszewski
ul. Działdowska 16, 81-208 Gdynia
119.000,00 (6,00 pkt) 60 miesięcy (4,00 pkt) 10,00
3 3 ANETENA Paweł Zawiszewski
ul. Działdowska 16, 81-208 Gdynia
133.799,40 (6,00 pkt) 60 miesięcy
(4,00 pkt)
10,00
1 4 NDN – Zbigniew Daniluk ul. Janowskiego 15, 02-784 Warszawa 968.028,45 (5,34 pkt) 60 miesięcy
(4,00 pkt)
9,34
3 4 ANETENA Paweł Zawiszewski
ul. Działdowska 16, 81-208 Gdynia
861.106,50
(6,00 pkt)
36 miesięcy (0,00 pkt) 6,00
- 5 - - - -
2 6 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „MICRO” Marek Kowalski ul. Lipowa 1, 48-385 Otmuchów - - oferta odrzucona
3 7 ANETENA Paweł Zawiszewski
ul. Działdowska 16, 81-208 Gdynia
53.874,00
(6,00 pkt)
60 miesięcy
(4,00 pkt)
10,00
- 8 - - - -
3 9 ANETENA Paweł Zawiszewski
ul. Działdowska 16, 81-208 Gdynia
29.335,50
(6,00 pkt)
60 miesięcy
(4,00 pkt)
10,00

2. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części zamówienia nr 1 (spawarki) wybrano ofertę nr 3 złożoną przez ANETENA Paweł Zawiszewski, ul. Działdowska 16, 81-208 Gdynia, za cenę brutto 50.995,50 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania zawarte w SIWZ oraz w świetle obowiązujących
w postępowaniu kryteriów oceny ofert tj. ceny oferty brutto 60%, okresu udzielonej gwarancji 40%, oferta uzyskała maksymalną punktację w wysokości 10 punktów.
 
3. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części zamówienia nr 2 (zestaw laboratoryjny – audiowizualny) wybrano ofertę nr 3 złożoną przez ANETENA Paweł Zawiszewski, ul. Działdowska 16, 81-208 Gdynia,
za cenę brutto 119.000,00 zł.
 
Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania zawarte w SIWZ oraz w świetle obowiązujących
w postępowaniu kryteriów oceny ofert tj. ceny oferty brutto 60%, okresu udzielonej gwarancji 40%, oferta uzyskała maksymalną punktację w wysokości 10 punktów.
 
4. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części zamówienia nr 3 (stanowiska systemów ochrony) wybrano ofertę nr 3 złożoną przez ANETENA Paweł Zawiszewski, ul. Działdowska 16, 81-208 Gdynia,
za cenę brutto 133.799,40 zł.
 
Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania zawarte w SIWZ oraz w świetle obowiązujących
w postępowaniu kryteriów oceny ofert tj. ceny oferty brutto 60%, okresu udzielonej gwarancji 40%, oferta uzyskała maksymalną punktację w wysokości 10 punktów.
 
5. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części zamówienia nr 4 (stanowiska systemów ochrony) wybrano ofertę nr 3 złożoną przez NDN – Zbigniew Daniluk ul. Janowskiego 15, 02-784 Warszawa,
za cenę brutto 968.028,45 zł.
 
Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania zawarte w SIWZ oraz w świetle obowiązujących
w postępowaniu kryteriów oceny ofert tj. ceny oferty brutto 60%, okresu udzielonej gwarancji 40%, oferta uzyskała maksymalną punktację w wysokości 9,34 punktów.
 
6. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części zamówienia nr 5 (wyposażenie pracowni mechatronicznej i chłodniczo-klimatyzacyjnej)  Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 z poń. zm.).
W zakresie części zamówienia nr 5 nie złożono żadnej oferty.
 
7. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części zamówienia nr 6 (wyposażenie pracowni elektrotechnicznej)  Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 z poń. zm.).
W zakresie części zamówienia nr 6 nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.
 
8. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części zamówienia nr 7 (podzespoły elektroniczne) wybrano ofertę nr 3 złożoną przez ANETENA Paweł Zawiszewski, ul. Działdowska 16, 81-208 Gdynia,
za cenę brutto 53.874,00 zł.
 
Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania zawarte w SIWZ oraz w świetle obowiązujących
w postępowaniu kryteriów oceny ofert tj. ceny oferty brutto 60%, okresu udzielonej gwarancji 40%, oferta uzyskała maksymalną punktację w wysokości 10 punktów.
 
9. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części zamówienia nr 8 (sprzęt pomocniczy)  Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 z poń. zm.). W zakresie części zamówienia nr 8 nie złożono żadnej oferty.
 
10. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części zamówienia nr 9 (klimatyzatory) wybrano ofertę nr 3 złożoną przez ANETENA Paweł Zawiszewski, ul. Działdowska 16, 81-208 Gdynia,
za cenę brutto 29.335,50 zł.
 
Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania zawarte w SIWZ oraz w świetle obowiązujących
w postępowaniu kryteriów oceny ofert tj. ceny oferty brutto 60%, okresu udzielonej gwarancji 40%, oferta uzyskała maksymalną punktację w wysokości 10 punktów.
 
 
11. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „MICRO” Marek Kowalski ul. Lipowa 1, 48-385 Otmuchów. Zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę
w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 
Z dniem 13.06.2018 r. Wykonawca przedstawił w formie mailowej wyjaśnienia dot. rażąco niskiej ceny,
w których wskazał, iż „W związku z opracowaniem własnego, elastycznego standardu produkcji stanowisk dydaktycznych i wyposażenia PPU Micro, możliwe jest uzyskanie przystępnego poziomu cen oferowanych produktów edukacyjnych w porównaniu z ofertami innych dostawców”. Jednocześnie, Wykonawca wskazał,
iż „Elementy wyposażenia – poz. 1-9 oraz 12. W opisie przedmiotu Zamówienia naszym zdaniem zabrakło określenia, że mają to być kompletne, działające stanowiska dydaktyczne wyposażone w te elementy”. Ponadto, Wykonawca nie przedstawił dokumentów potwierdzających, iż zastosowano prawidłowy poziom cen,
nie przedstawił dokumentów potwierdzających treść wyjaśnień.
 
Z art. 90 ust. 3 Pzp wynika, że obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy. Wykonawca będzie w stanie wywiązać się z tego obowiązku, gdy zamawiający
w wezwaniu wskaże, jakie elementy ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych, podlegają wyjaśnieniu. Brak złożenia dowodów na potwierdzenie wyjaśnień dotyczących ceny nie skutkuje odrzuceniem oferty jedynie
w sytuacji, gdy z ich treści można wyczytać takie informacje, które tłumaczą sposób kalkulacji zaoferowanej ceny (zob. wyrok z dnia 2 kwietnia 2015 r., KIO 547/15).
 
W ocenie Zamawiającego Wykonawca nie przedstawił wystarczających informacji tłumaczących sposób kalkulacji ceny. W związku z powyższym na podstawie art. 90 ust. 3 Pzp zamawiający odrzuca ofertę Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „MICRO” Marek Kowalski, gdyż zawiera rażąco niską cenę
w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 
12. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy.
 
13. Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)  - dział VI  "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art. 198.
 
14. Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Data wytworzenia informacji: 20.06.2018
Data udostępnienia informacji: 20.06.2018