Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni i warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Nazwa zamówienia: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni i warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych
oraz wyposażenie"
 
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 z poń. zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
 
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert  na podstawie kryteriów określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. ceny, okresu udzielonej gwarancji oraz terminu wykonania zamówienia.
 
1. Poniżej przedstawiamy zestawienie zawierające wykaz ofert złożonych w postępowaniu i przyznaną punktację:
                         
Nr oferty: 1
Nazwa (firma) i adres wykonawcy:Przedsiębiorstwo Handlowe
KOGEX Sp. z o. o. ul. Gajowa 53/16, 50-520 Wrocław
Cena(brutto): 317.039,88 zł (6,00 PKT)
Okres udzielonej gwarancji: 48 miesięcy (4,00 PKT)
PUNKTACJA: 10,00.

2. W przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Przedsiębiorstwo Handlowe
KOGEX Sp. z o. o. ul. Gajowa 53/16, 50-520 Wrocław, za cenę 317.039,88 zł brutto.
 
Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania zawarte w SIWZ oraz w świetle obowiązujących
w postępowaniu kryteriów oceny ofert tj. ceny oferty brutto 60%, okresu udzielonej gwarancji 40%, oferta uzyskała maksymalną punktację w wysokości 10 punktów.
 
3. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:
nie dotyczy.
 
4. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy.
 
5. Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)  - dział VI  "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art. 198.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Ostatnio zmodyfikował: Marta Burkiewicz
Data wytworzenia informacji: 16.10.2018
Data udostępnienia informacji: 16.10.2018
Ostatnia aktualizacja: 05.11.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.11.2018 12:53 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
05.11.2018 12:52 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz