Dostawa prasy codziennej i czasopism specjalistycznych dla Urzędu Miasta Gdyni w 2019 roku

Ogłoszenie o wyniku postępowania
 
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni – Urząd Miasta Gdyni - 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę prasy codziennej i czasopism specjalistycznych dla Urzędu Miasta Gdyni w 2019 roku, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę GARMOND PRESS S.A., ul. Lubicz 3, 31-034 Kraków, Oddział w Gdańsku, ul. Elbląska 54, 80-724 Gdańsk, o wartości 122 372,68 zł brutto.
 
Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę. Ofertę oceniano wg kryteriów przyjętych dokumentem: „Otwarcie postępowania” - nr EZP 146/18 z dnia 05.12.2018 r.: cena oferty brutto: 60 %, skrócony termin dostawy czasopism specjalistycznych: 20 % oraz skrócony termin rozpatrywania reklamacji czasopism specjalistycznych i dzienników: 20 %.
 
 
Oferta nr 1: GARMOND PRESS S.A., ul. Lubicz 3, 31-034 Kraków, Oddział w Gdańsku, ul. Elbląska 54, 80-724 Gdańsk:
1.      Cena brutto: 122 372,68 zł: 60 pkt;
2.      Skrócony termin dostawy czasopism specjalistycznych: 20 pkt;
3.      Skrócony termin rozpatrywania reklamacji: czasopism specjalistycznych i dzienników: 20 pkt;
4.      Razem punktów: 100.
 
Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 1, złożona przez GARMOND PRESS S.A., ul. Lubicz 3, 31-034 Kraków, Oddział w Gdańsku, ul. Elbląska 54, 80-724 Gdańsk, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.
           
            Wynik niniejszego postępowania został zatwierdzony dokumentem: „Rozstrzygnięcie postępowania” – nr EZP 146/18 z dnia 17.12.2018 r., w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na dostawę prasy codziennej i czasopism specjalistycznych dla Urzędu Miasta Gdyni w 2019 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Katarzyna Słupska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Słupska
Data wytworzenia informacji: 19.12.2018
Data udostępnienia informacji: 19.12.2018
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.12.2018 14:56 Korekta Katarzyna Słupska
19.12.2018 13:41 Aktualizacja treści Katarzyna Słupska