Dostawa pojazdów do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w GdyniZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Nazwa zamówienia: Dostawa pojazdów do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1
w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa
i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie".
 
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 z poń. zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
 
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert  na podstawie kryteriów określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena oferty brutto                (60 %), okres gwarancji udzielonej na przedmiot zamówienia (15 %), zużycie energii (15 %), emisja CO2 (5%), emisje zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów (5%).
1. Poniżej przedstawiamy zestawienie zawierające wykaz ofert złożonych w postępowaniu i przyznaną punktację:

Nr oferty Nazwa (firma)
i adres wykonawcy
Cena
[brutto]
Okres udzielonej gwarancji
[w miesiącach]
Zużycie energii [MJ/l] Emisja CO2
[g/km]
emisje zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów [g/km]
1 JD KULEJ Sopot Sp. z o. o.
ul. Chwaszczyńska 178, 81-571 Gdyni
137.020,00
(6 pkt)
60
(1,5 pkt)
153
(1,5 pkt)
109
(0,5 pkt)
CO: 0,4222
THC: 0,0306
NMHC: 0,0279
NOx: 0,0108
(0,5 pkt)
2. W przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę nr 1 złożoną przez: JD KULEJ Sopot Sp. z o. o.
ul. Chwaszczyńska 178, 81-571 Gdyni.
 
Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania zawarte w SIWZ oraz w świetle obowiązujących
w postępowaniu kryteriów oceny ofert tj. cena oferty brutto  (60 %), okres gwarancji udzielonej na przedmiot zamówienia (15 %), zużycie energii (15 %), emisja CO2 (5%), emisje zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów (5%), oferta uzyskała maksymalną punktację w wysokości 10 punktów.
 
3. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:
nie dotyczy.
 
4. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy.
 
5. Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)  - dział VI  "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art. 198.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Data wytworzenia informacji: 08.06.2018
Data udostępnienia informacji: 08.06.2018