Dostawa platformy edukacyjnej wraz z treściami edukacyjnymi dla szkół podstawowych i klas gimnazjalnych

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa platformy edukacyjnej
wraz z treściami edukacyjnymi dla szkół podstawowych i klas gimnazjalnych z obszaru Gminy Miasta Gdyni
w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  2014-2020, pn. „Małe skrzydła, wysokie loty – program kompleksowego wsparcia szkół podstawowych w Gdyni” oraz „Rozwiń skrzydła – program kompleksowego wsparcia gimnazjów w Gdyni”.
 
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert  na podstawie kryteriów określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. ceny, funkcjonalności oraz terminu wykonania zamówienia.
 
1. Poniżej przedstawiamy zestawienie zawierające wykaz ofert złożonych w postępowaniu i przyznaną punktację:

Nr oferty Nazwa (firma)
i adres wykonawcy
Cena
(brutto)
Termin wykonania zamówienia Funkcjonalność Punktacja
1 VULCAN Sp. z o. o.
Ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław
4.028.250,00 zł (3,12 pkt) 20 tygodni (0,00 pkt) Wszystkie wskazane
w SIWZ (2,50 pkt)
5,62
2 American Systems Sp. z o. o.
Ul. 27 Grudnia 7, 61-737 Poznań
3.075.000,00 zł (4,09 pkt) 15 tygodni (1,50 pkt) Wszystkie wskazane
w SIWZ (2,50 pkt)
8,09
3 LEARNETIC S. A.
Ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk
2.779.800,00 zł (4,53 pkt) 15 tygodni (1,50 pkt) Wszystkie wskazane
w SIWZ (2,50 pkt)
8,53
4 NUADU Sp. z o. o.
Al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia
2.098.146,30 zł (6,00 pkt) 15 tygodni (1,50 pkt) Wszystkie wskazane
w SIWZ (2,50 pkt)
10,00
2. W przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę nr 4 złożoną przez NUADU Sp. z o. o. Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia.
 
Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania zawarte w SIWZ oraz w świetle obowiązujących
w postępowaniu kryteriów oceny ofert tj. ceny oferty brutto 60%, terminu wykonania zamówienia 15%, kryterium funkcjonalności Platformy 25%, oferta uzyskała maksymalną punktację w wysokości 10 punktów.
 
3. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy.
 
3. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy.
 
5. Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Data wytworzenia informacji: 09.03.2018
Data udostępnienia informacji: 09.03.2018