Dostawa oprogramowania do nauki programowania obrabiarek sterowanych numerycznieSI.271.17.2018                                                                                                                
EZP 34/18
 
dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę oprogramowania do nauki programowania obrabiarek sterowanych numerycznie.

                                   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam, że Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na dostawę oprogramowania do nauki programowania obrabiarek sterowanych numerycznie realizowanej w ramach projektu "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie", umowa o dofinansowanie nr RPPM.04.01.00-22-0001/16-01. Projekt dofinansowany jest  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 W postępowaniu, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” ofertę złożył 1 wykonawca:

Nr. oferty Nazwa i adres wykonawcy Cena netto oferty Termin wykonania dostaw Punktacja
1 MTS Mathematisch Technische Software-Entwicklung GMBH
Kaiserin-Augusta-Allee 101,
10553 Berlin, Niemcy
151 810,00 zł Nie podano Cena- 6
Termin wyk. dostaw- 0
Suma punktów- 6

Na realizację zadania Zamawiający przeznaczył 164 830,89 zł. netto (202 742,00 zł. brutto). Zamawiający określił następujące kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty : cena oferty brutto – 60 %, termin wykonania dostaw – 40%
 
Zamawiający wybrał jedyną złożoną ofertę spełniającą równocześnie kryteria określone w SIWZ. Oferta złożona została przez firmę MTS Mathematisch Technische Software-Entwicklung GMBH. Cena oferty 151 810,00 zł netto. Oferta otrzymała łącznie 6 punktów.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Goran
Data wytworzenia informacji: 11.06.2018
Data udostępnienia informacji: 13.06.2018
Ostatnia aktualizacja: 13.06.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.06.2018 12:26 Dodanie informacji Aleksandra Goran