Dostawa narzędzi i elektronarzędzi do Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni cz. 3


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Nazwa zamówienia: Dostawa narzędzi i elektronarzędzi do Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa
i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie" – część nr 3.
 
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
 
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert  na podstawie kryteriów określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. ceny i okresu udzielonej gwarancji.
 
1. W załączeniu przedstawiamy zestawienie zawierające wykaz ofert złożonych w postępowaniu i przyznaną punktację.
2. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części zamówienia nr 3 wybrano ofertę nr 3 złożoną
przez Zakład Usługowo Handlowy ELKOT Krzysztof Kotkowski, ul. 25-Czerwca 71, 26-600 Radom,
za cenę 16.928,49 zł brutto.
 
Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania zawarte w SIWZ oraz w świetle obowiązujących
w postępowaniu kryteriów oceny ofert tj. ceny oferty brutto 60%, okresu udzielonej gwarancji 40%, oferta uzyskała maksymalną punktację w wysokości 10,00 punktów.
 
3. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:
 
a) Zamawiający zawiadamia, iż zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który
nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu odrzucono ofertę firmy METALZBYT-HURT Sp. z o. o., ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko-Biała, złożoną w ramach części postępowania nr 3.
 
Uzasadnienie faktyczne:
Wykonawca METALZBYT-HURT Sp. z o. o., ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko-Biała, w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1a do oferty, wskazał w pozycjach od nr 1 do nr 10, iż „Marką” oferowanych urządzeń jest METALZBYT. W wyniku wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny Wykonawca przedstawił ofertę firmy NINE Sp. z o. o. dot. zakupu oferowanych urządzeń. Jednocześnie Wykonawca nie przedstawił dokumentów umożliwiających Zamawiającemu weryfikację zgodności oferowanych urządzeń i produktów ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
 
Uzasadnienie prawne:
Z art. 90 ust. 3 Pzp wynika, że obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy. Wykonawca będzie w stanie wywiązać się z tego obowiązku, gdy zamawiający
w wezwaniu wskaże, jakie elementy ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych, podlegają wyjaśnieniu. Brak złożenia dowodów na potwierdzenie wyjaśnień dotyczących ceny nie skutkuje odrzuceniem oferty jedynie
w sytuacji, gdy z ich treści można wyczytać takie informacje, które tłumaczą sposób kalkulacji zaoferowanej ceny (zob. wyrok z dnia 2 kwietnia 2015 r., KIO 547/15).
W ocenie Zamawiającego Wykonawca nie przedstawił wystarczających informacji tłumaczących sposób kalkulacji ceny, jednocześnie Wykonawca nie przedstawił dokumentów potwierdzających, iż oferowane urządzenia i produkty są zgodne z SIWZ. W związku z powyższym na podstawie art. 90 ust. 3 Pzp zamawiający odrzuca ofertę METALZBYT-HURT Sp. z o. o., ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko-Biała, gdyż zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 
b) Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, odrzucono ofertę firmy IMD Paweł Wątroba, ul. Korfantego 11a/12, 59-400 Jawor, złożoną w ramach części postępowania nr 3.
 
Uzasadnienie faktyczne:
Wykonawca IMD Paweł Wątroba ul. Korfantego 11a/12, 59-400 Jawor, w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1a do oferty, wskazał następujące elementy:
 
1) pozycja 1 - Wykonawca wskazał urządzenie Bass Polska BP 5211. Zamawiający wymagał, aby urządzenie wyposażone było w zabezpieczenie - sprzęgło przeciążeniowe. Urządzenie zaoferowane przez Wykonawcę
nie posiada takiego zabezpieczenia.
 
2) pozycja 8 - Wykonawca zaoferował młotek Vorel 30330. Zamawiający wymagał, aby trzonek wykonany był z włókna szklanego. Sprzęt wskazany przez Wykonawcę posiada trzonek z tworzywa sztucznego. 
 
Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W przedmiotowym przypadku urządzenia zaoferowane przez Wykonawcę w formularzu cenowym są niezgodne z wymaganiami Zamawiającego określonymi w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W związku z powyższym oferta Wykonawcy  IMD Paweł Wątroba, ul. Korfantego 11a/12, 59-400 Jawor, podlega odrzuceniu.
 
 
4. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy.
 
5. Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1986)  - dział VI  "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art. 198.
 
6. Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Data wytworzenia informacji: 12.04.2019
Data udostępnienia informacji: 12.04.2019