Dostawa narzędzi i elektronarzędzi do szkół zawodowych w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni..."


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY,
UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI POSTĘPOWANIA
 
Nazwa zamówienia: Dostawa narzędzi i elektronarzędzi do szkół zawodowych w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie"
 
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 z poń. zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
 
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert  na podstawie kryteriów określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. ceny i okresu udzielonej gwarancji.
 
1. Poniżej przedstawiamy zestawienie zawierające wykaz ofert złożonych w postępowaniu i przyznaną punktację:
Nr oferty Nr części zamówienia Nazwa (firma)
i adres wykonawcy
Cena
(brutto)
Okres udzielonej gwarancji PUNKTACJA
2 1 METALZBYT-HURT Sp. z o. o.
ul. Bardowskiego 2,
43-300 Bielsko-Biała
1.211.152,86 zł 60 miesięcy ---------
3 1 RONAR Narzędzia Skrawające
Roman Wysocki
ul. Bohaterów Warszawy 2,
75-211 Koszalin
1.300.859,94 zł 24 miesiące ---------
4 1 Przedsiębiorstwo Handlowe
KOGEX Sp. z o. o.
ul. Gajowa 53/16, 50-520 Wrocław
1.123.185,57 zł 60 miesięcy ---------
1 2 ZAMTECH Zbigniew Sokolik
ul. Mariańska 116, 47-400 Racibórz
583.650,38 zł 48 miesięcy ---------
2 2 METALZBYT-HURT Sp. z o. o.
ul. Bardowskiego 2,
43-300 Bielsko-Biała
549.333,85 zł 60 miesięcy ---------
4 2 Przedsiębiorstwo Handlowe
KOGEX Sp. z o. o.
ul. Gajowa 53/16, 50-520 Wrocław
502.688,45 zł 60 miesięcy ---------
4 3 Przedsiębiorstwo Handlowe
KOGEX Sp. z o. o.
ul. Gajowa 53/16, 50-520 Wrocław
6.022,06 zł (6,00 pkt) 60 miesięcy (4,00 pkt) 10,00
2. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części zamówienia nr 3 (dostawa narzędzi i elektronarzędzi do ZESPOŁU SZKÓŁ EKOLOGICZNO-TRANSPORTOWYCH) wybrano ofertę nr 4 złożoną przez Przedsiębiorstwo Handlowe KOGEX Sp. z o. o. ul. Gajowa 53/16, 50-520 Wrocław, za cenę brutto 6.022,06 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania zawarte w SIWZ oraz w świetle obowiązujących
w postępowaniu kryteriów oceny ofert tj. ceny oferty brutto 60%, okresu udzielonej gwarancji 40%, oferta uzyskała maksymalną punktację w wysokości 10 punktów.
 
3.    Zgodnie z zapisami art. 93 ust 1 pkt 4, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć 
tę kwotę do  ceny najkorzystniejszej oferty.
W ramach części postępowania nr 1 (dostawa narzędzi i elektronarzędzi  do CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1)  Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości: 470.064,00 zł brutto zł brutto. W związku z faktem, iż cena najkorzystniejszej oferty (1.123.185,57 zł) znacząco przekracza wartość kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia,
a Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, Zamawiający unieważnia postępowanie w ramach części postępowania nr 1.
 W ramach części postępowania nr 2 (dostawa narzędzi i elektronarzędzi do ZESPOŁU SZKÓŁ CHŁODNICZYCH I ELEKTRONICZNYCH) Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę
w wysokości: 312.550,00 zł brutto. W związku z faktem, iż cena najkorzystniejszej oferty (502.688,45 zł) znacząco przekracza wartość kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, Zamawiający unieważnia postępowanie w ramach części postępowania nr 2.
 
4. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy.
 
5. Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)  - dział VI  "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art. 198.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Data wytworzenia informacji: 02.07.2018
Data udostępnienia informacji: 02.07.2018