Dostawa mebli na wymiar do szkół zawodowych w Gdyni


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Nazwa zamówienia: Dostawa mebli na wymiar do szkół zawodowych w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie".
 
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 z poń. zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
 
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert  na podstawie kryteriów określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. ceny i okresu udzielonej gwarancji.
 
1. Poniżej przedstawiamy zestawienie zawierające wykaz ofert złożonych w postępowaniu i przyznaną punktację:
Nr części zamówienia Nr oferty Nazwa (firma)
i adres wykonawcy
Cena
(brutto)
Okres udzielonej gwarancji Punktacja
1 1 TRONUS POLSKA Sp. z o. o.
Ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa
412.621,88 (0,68 pkt) 60 (4,00 pkt) 4,68
1 2 BENER Michał Benka
Ul. Wileńska 59b/15, 80-215 Gdańsk
46.818,72    (6,00 pkt) 60 (4,00 pkt) 10,00
2 1 TRONUS POLSKA Sp. z o. o.
Ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa
433.844,30 (1,77 pkt) 60 (4,00 pkt) 5,77
2 2 BENER Michał Benka
Ul. Wileńska 59b/15, 80-215 Gdańsk
128.248,41
(6,00 pkt)
60 (4,00 pkt) 10,00
3 1 TRONUS POLSKA Sp. z o. o.
Ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa
404.618,27 (1,54 pkt) 60 (4,00 pkt) 5,54
3 2 BENER Michał Benka
Ul. Wileńska 59b/15, 80-215 Gdańsk
103.978,85
(6,00 pkt)
60 (4,00 pkt) 10,00
2. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części zamówienia nr 1  wybrano ofertę nr 2 złożoną przez BENER Michał Benka, Ul. Wileńska 59b/15, 80-215 Gdańsk, za cenę brutto 46.818,72 zł.  
 
Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania zawarte w SIWZ oraz w świetle obowiązujących
w postępowaniu kryteriów oceny ofert tj. ceny oferty brutto 60%, okresu udzielonej gwarancji 40%, oferta uzyskała maksymalną punktację w wysokości 10 punktów.
 
3. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części zamówienia nr 2  wybrano ofertę nr 2 złożoną przez BENER Michał Benka, Ul. Wileńska 59b/15, 80-215 Gdańsk, za cenę brutto 128.248,41 zł.  
 
Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania zawarte w SIWZ oraz w świetle obowiązujących
w postępowaniu kryteriów oceny ofert tj. ceny oferty brutto 60%, okresu udzielonej gwarancji 40%, oferta uzyskała maksymalną punktację w wysokości 10 punktów.
4. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części zamówienia nr 3  wybrano ofertę nr 2 złożoną przez BENER Michał Benka, Ul. Wileńska 59b/15, 80-215 Gdańsk, za cenę brutto 103.978,85 zł.  
 
Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania zawarte w SIWZ oraz w świetle obowiązujących
w postępowaniu kryteriów oceny ofert tj. ceny oferty brutto 60%, okresu udzielonej gwarancji 40%, oferta uzyskała maksymalną punktację w wysokości 10 punktów.
 
5. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:
nie dotyczy.
 
6. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy.
 
7. Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)  - dział VI  "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art. 198.
 
8. Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Data wytworzenia informacji: 30.05.2018
Data udostępnienia informacji: 30.05.2018